+48 800 003 033

Політика конфіденційності

Polityka Prywatności

DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej doctorpro.pl (dalej również „Strona”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. 

I. Informacje ogólne, dane kontaktowe:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest DOCTORPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 0000988613, posiadająca numery: NIP: 5273016149, REGON: 52290851100000, (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. ul. Stefana Jaracza 64,90-251 Łódź, adresem e-mailowym main@doctorpro.pl  lub numerem telefonu +48 800 003 033
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod nr tel. +48 505 078 099 lub adresem e-mail iod@doctorpro.pl
 4. Strona internetowa: doctorpro.pl
 5. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony opisanych w Polityce.
 6. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie.
 7. Administrator wskazuje, że w celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 8. Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.
 9. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samej Strony. 

II. Najważniejsze zasady:

 1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Spółki z pacjentami, opiekunami prawnymi małoletnich pacjentów, podmiotami partnerskimi, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.
 3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu ze Spółką. 

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych: 

Dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie
 2. analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

 

Dane przetwarzane w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu i umówienia się na konsultację,
 2. opracowywania i realizacji planu leczenia,
 3. prowadzenia dokumentacji medycznej dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym,
 4. weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji,
 5. prowadzenie korespondencji lub innej formy pośredniej komunikacji z osobami korzystającymi ze świadczeń medycznych udzielanych przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych,
 6. wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków

 

Inne cele przetwarzania

Twoje dane mogą być ponadto przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związane z działalnością Spółki,
 2. administrowania profilami Spółki na portalach Facebook i Instagram,
 3. prowadzenia rekrutacji,
 4. w celach archiwalnych i dowodowych,
 5. udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta drogą elektroniczną.

 

V. Szczegółowy opis celów przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

1) kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązywania nowej współpracy w zakresie świadczonych usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Twoje dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze Spółką, podstawą przetwarzania będzie realizacja współpracy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystasz ze Strony oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

 1. Jeśli jesteś osobą korzystającą ze świadczeń medycznych Spółki Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) nawiązanie kontaktu i współpracy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, niezbędne do zainicjowania współpracy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji), jak również dane do wstępnej analizy Twojego przypadku i zakwalifikowania do dalszego postępowania (historia choroby, historia dotychczasowych hipotez co do diagnozy, wyniki badań potwierdzające, że pacjent miał kontakt z jakimkolwiek lekarzem i że zostały wykonane podstawowe badania, przyjmowane leki, dotychczasowe szczepienia, rokowania i hipotezy co do dalszych form leczenia, miejsca zamieszkania, inne dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie współpracy).

 Podstawą przetwarzania danych jest:

- zawarcie i wykonanie umów o świadczenie medyczne pomiędzy Spółką a jej pacjentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę. 

2) weryfikacja tożsamości i kontakt w drodze wideokonferencji 

Spółka może kontaktować się ze swoimi pacjentami w drodze wideokonferencji. W ten sposób Spółka może również dokonywać wymaganej weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nią. Zakres przetwarzanych w tym celu danych obejmuje: imię i nazwisko, wizerunek widoczny w kamerze, głos oraz inne dane, które podasz w trakcie wideokonferencji. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed nawiązaniem współpracy ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na zapobieganiu oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować za pośrednictwem wideokonferencji. 

3) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji związanej ze współpracą. Komunikacja może być prowadzona także za pośrednictwem zamkniętych grup na portalu Facebook oraz poprzez Stronę. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes związany z kontaktem z podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zaczynasz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby kontaktować się z nami. 

4) wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, ewentualnie inne dane osobowe wymagane przez obowiązujące przepisy. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wywiązanie się z nałożonych na Spółkę obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, przepisami z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. Funkcjonowanie Strony:

1) dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją.

2) dane przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji - ewentualne nagrania zawierające uzgodnienia co do treści współpracy ze Spółką są przechowywane przez czas trwania współpracy, zaś po jej zakończeniu są archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych. W pozostałych przypadkach nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące;

3) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji ze Spółką – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją

4) dane przetwarzane w celu wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków - Twoje dane są przetwarzane przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Spółkę z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków. 

VII. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.
 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, mogą one pochodzić z następujących źródeł:

1) od osób, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji,

2) ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, etc. 

VIII. Odbiorcy danych osobowych:

 1. DOCTORPRO POLAND SP.Z O.O. starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.
 2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej statutowej działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

1) upoważnionym współpracownikom Spółki,

2) odbiorcom danych osobowych:

a) podmiotom współpracującym ze Spółką (podmiotom leczniczym, osobom wykonującym zawody medyczne) – przy czym udostępnienie Twoich danych osobowych każdorazowo odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi pocztowe i kurierskie,

c) bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),

d) podmiotom, wobec których Spółka jest zobowiązana przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e) radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Spółki usługi pomocy prawnej.

3) podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):

a) podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe,

c) Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.

 1. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. 

IX. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać z następujących praw:

1) prawo do uzyskania informacji przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

3) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 

4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, jeżeli nie ma już innej podstawy do przetwarzania przez Administratora tych danych, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a Administrator nie posiada podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu, jeżeli sprzeciw zgłosi osoba, której dane przetwarzane są dla celów marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.

W tej sprawie możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem do korespondencji: DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. ul. Stefana Jaracza 64, 90-251 Łódź, adresem e-mail: main@doctorpro.pl  lub numerem telefonu: +48 800 003 033;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Żądanie takie przysługuje np. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość przetwarzania tych danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba której dane są przetwarzane sprzeciwi się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych danej osoby do realizacji swoich celów, ale są one potrzebnie osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych osoby ze względu na jej szczególną sytuację, stosuje się ograniczenie przetwarzania danych osobowych do czasu ustalenia, czy cele Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 

6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje uprawnionemu dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. W praktyce każda osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie; 

8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

10) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych. 

X. Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może zostać zaktualizowana. Aktualna polityk prywatności 1.0 z dnia 04 maja 2023   
 2. Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony, jak również współpracując lub komunikując się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie masz obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zakres działalności Spółki może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian będziemy informować na Stronie oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. oraz serwisów społecznościowych

DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r (RODO): 

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest  DOCTORPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 0000988613, posiadająca numery: NIP: 5273016149, REGON: 52290851100000, (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”) oraz firmy będące właścicielami takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, Google. 
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem iod@doctorpro.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.
 3. Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 4. W związku z prowadzeniem przez Administratora komunikacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram - Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, które są mu przekazywane za pomocą tych portali, w szczególności w związku z uzyskaniem przez Ciebie statusu zalogowanego użytkownika lub kliknięciem ikonki „Lubię to”, „Obserwuj” lub innej podobnej, a także opublikowaniem komentarza. W przypadku fanpage na portalu społecznościowym – firma prowadząca portal społecznościowy  gromadzi oraz przetwarza dane.
 5. Z polityką prywatności  poszczególnych portali społecznościowych możesz zapoznać się tutaj:
 1. W przypadku, gdy nie zalogujesz się na koncie społecznościowym, Administrator  nie otrzyma żadnej informacji o Twojej wizycie na fanpage’u lub korzystaniu z niego. Sytuacja ta dotyczy także użytkowników odwiedzających fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.
 2. W przypadku polubienia lub obserwowania fanpage’a Spółki, Facebook doda twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam. Administrator widzi tylko te Twoje informacje, które zostały przez Ciebie upublicznione (informacje publiczne). 
 3. To użytkownik decyduje o ustawieniach swojego profilu na Facebooku. Każdy ma możliwość ustawienia aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage'a. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów naszego fanpage’a.
 4. Facebook dostarcza Administratorowi  statystyki, które dotyczą fanów fanpage’a. Są to anonimowe dane demograficzne, w szczególności takie jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć. Administrator korzysta z tych statystyk celem dopasowania odpowiednich treści w postach lub wybrania reklam dla odpowiednich grup. Każdy ma możliwość wyłączenia profilowania w ustawieniach Facebooku.
 5. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem Facebooku przetwarzamy w celu: 

a) utrzymywania, wyświetlania i/lub prowadzenia portali społecznościowych, w tym fanpage’ów oraz komunikowania się przez te strony. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, czy oraz kiedy przetwarzanie danych wymaga Twojej zgody, a także opisują sposoby jej pozyskiwania i odwoływania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zarządzania danymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wskazanym przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich oraz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 1. Dane osobowe Administrator  może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych: 
 • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. wykonania usługi lub zleconej czynności, 
 • którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane oraz w jakim są przetwarzane, a także  wewnętrznych zasad przyjętych przez Administratora oraz przepisów prawa. Co do zasady jednak Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia danej usługi elektronicznej, która związana jest z prowadzeniem strony lub fanpage lub okres, na który udzielono zgody, a następnie przez okres archiwizacyjny nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.
 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe.

Polityka Prywatności

DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O.

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej doctorpro.pl (dalej również „Strona”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O.

IInformacje ogólne, dane kontaktowe:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 00001010541, posiadająca numery: NIP: 8992947071, REGON: 524047639, (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”).

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O ul. Dąbrowskiego 40 50-457 Wrocław, adresem e-mailowym main@doctorpro.pl lub numerem telefonu +48 800 003 033

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod nr tel. +48 505 078 099 lub adresem e-mail iod@doctorpro.pl

 4. Strona internetowa: doctorpro.pl

 5. Użytkownikiem strony internetowej jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony opisanych w Polityce.

 6. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie.

 7. Administrator wskazuje, że w celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 8. Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją   własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.

 9. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samej Strony.

IINajważniejsze zasady:

 1. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Spółki z pacjentami, opiekunami prawnymi małoletnich pacjentów, podmiotami partnerskimi, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.

 3. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu ze Spółką.

III. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie
 2. analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Dane przetwarzane w związku z udzielanymi świadczeniami medycznymi

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. nawiązania kontaktu i umówienia się na konsultację,
 2. opracowywania i realizacji planu leczenia,
 3. prowadzenia dokumentacji medycznej dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym,
 4. weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji,
 5. prowadzenie korespondencji lub innej formy pośredniej komunikacji z osobami korzystającymi ze świadczeń medycznych udzielanych przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych,
 6. wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków

Inne cele przetwarzania

Twoje dane mogą być ponadto przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia korespondencji lub innych form komunikacji w jakiejkolwiek sprawie związane z działalnością Spółki,
 2. administrowania profilami Spółki na portalach Facebook i Instagram,
 3. prowadzenia rekrutacji,
 4. w celach archiwalnych i dowodowych,
 5. udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta drogą elektroniczną.

V. Szczegółowy opis celów przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

1) kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości nawiązywania nowej współpracy w zakresie świadczonych usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Twoje dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze Spółką, podstawą przetwarzania będzie realizacja współpracy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystasz ze Strony oraz dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

 1. Jeśli jesteś osobą korzystającą ze świadczeń medycznych Spółki Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) nawiązanie kontaktu i współpracy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bądź dane osobowe osoby małoletniej, której jesteś opiekunem prawnym, niezbędne do zainicjowania współpracy: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub do korespondencji), jak również dane do wstępnej analizy Twojego przypadku i zakwalifikowania do dalszego postępowania (historia choroby, historia dotychczasowych hipotez co do diagnozy, wyniki badań potwierdzające, że pacjent miał kontakt z jakimkolwiek lekarzem i że zostały wykonane podstawowe badania, przyjmowane leki, dotychczasowe szczepienia, rokowania i hipotezy co do dalszych form leczenia, miejsca zamieszkania, inne dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie współpracy).

Podstawą przetwarzania danych jest:

- zawarcie i wykonanie umów o świadczenie medyczne pomiędzy Spółką a jej pacjentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt i współpracę.

2) weryfikacja tożsamości i kontakt w drodze wideokonferencji 

Spółka może kontaktować się ze swoimi pacjentami w drodze wideokonferencji. W ten sposób Spółka może również dokonywać wymaganej weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nią. Zakres przetwarzanych w tym celu danych obejmuje: imię i nazwisko, wizerunek widoczny w kamerze, głos oraz inne dane, które podasz w trakcie wideokonferencji. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed nawiązaniem współpracy ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na zapobieganiu oszustwom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować za pośrednictwem wideokonferencji.

3) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów internetowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji związanej ze współpracą. Komunikacja może być prowadzona także za pośrednictwem zamkniętych grup na portalu Facebook oraz poprzez Stronę. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes związany z kontaktem z podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zaczynasz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby kontaktować się z nami.

4) wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, ewentualnie inne dane osobowe wymagane przez obowiązujące przepisy. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest wywiązanie się z nałożonych na Spółkę obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisami o rachunkowości, przepisami z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. Funkcjonowanie Strony:

1) dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją.

2) dane przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości w drodze wideokonferencji - ewentualne nagrania zawierające uzgodnienia co do treści współpracy ze Spółką są przechowywane przez czas trwania współpracy, zaś po jej zakończeniu są archiwizowane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć ze współpracy oraz przez wymagany przepisami prawa czas przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych związanych. W pozostałych przypadkach nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące;

3) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji ze Spółką – przetwarzamy Twoje dane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją

4) dane przetwarzane w celu wywiązywania się z nałożonych prawem obowiązków - Twoje dane są przetwarzane przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się przez Spółkę z obowiązków prawnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków.

VII. Z jakich źródeł pozyskujemy dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które posiadamy pochodzą przede wszystkim od Ciebie.

 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Ciebie, mogą one pochodzić z następujących źródeł:

1) od osób, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji,

2) ze źródeł publicznych, w szczególności z danych zamieszczonych na ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, etc.

VIII.  Odbiorcy danych osobowych:

 1. DOCTORPRO WROCLAW SP.Z O.O. starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.

 2. Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej statutowej działalności. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

1) upoważnionym współpracownikom Spółki,

2) odbiorcom danych osobowych:

a) podmiotom współpracującym ze Spółką (podmiotom leczniczym, osobom wykonującym zawody medyczne) – przy czym udostępnienie Twoich danych osobowych każdorazowo odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi pocztowe i kurierskie,

c) bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),

d) podmiotom, wobec których Spółka jest zobowiązana przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e) radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Spółki usługi pomocy prawnej.

3) podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):

a) podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,

b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi księgowe,

c) Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.

 1. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

IX. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać z następujących praw:

1) prawo do uzyskania informacji przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; 

3) prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 

4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, jeżeli nie ma już innej podstawy do przetwarzania przez Administratora tych danych, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a Administrator nie posiada podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu, jeżeli sprzeciw zgłosi osoba, której dane przetwarzane są dla celów marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem.

W tej sprawie możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem do korespondencji: DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O ul. Dąbrowskiego 40 50-457 Wrocław, adresem e-mailowym main@doctorpro.pl lub numerem telefonu +48 800 003 033;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Żądanie takie przysługuje np. Jeśli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość przetwarzania tych danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba której dane są przetwarzane sprzeciwi się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych, jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych danej osoby do realizacji swoich celów, ale są one potrzebnie osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych osoby ze względu na jej szczególną sytuację, stosuje się ograniczenie przetwarzania danych osobowych do czasu ustalenia, czy cele Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 

6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje uprawnionemu dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. W praktyce każda osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie; 

8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

10) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

X. Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może zostać zaktualizowana. Aktualna polityk prywatności 1.0 z dnia 04 maja 2023   

 2. Możemy podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony, jak również współpracując lub komunikując się ze Spółką w jakiejkolwiek sprawie masz obowiązek przestrzegać prawa oraz dobrych obyczajów, jak również szanować dane osobowe, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.

 2. Zakres działalności Spółki może się zmieniać i rozwijać, a wraz z tym rozwojem będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian będziemy informować na Stronie oraz wykonywać w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta użytkownik Strony doctorpro.pl może przechowywać na jego dysku komputera lub innego urządzenia elektronicznego pliki tekstowe‚ tak zwane "cookies" (ang. ciasteczka). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak doctorpro.pl na rozpoznawanie stałych użytkowników. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia Państwa komputerów czy plików. Strona wykorzystuje cookies‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 1. Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

1) wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,

2) funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia,

3) sesyjne pliki cookies - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

4) stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika,

5) własne ciasteczka doctorpro.pl pozwalające na dostosowywanie treści do preferencji użytkownika na podstawie historii przeglądania portalu.

6) pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:

 • Google Ads - używane w celach marketingowych (sprawdź Prywatność i warunki Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites );

 • Facebook Ads - używane w celach marketingowych;

 • LinkedIn Ads - - używane w celach marketingowych;

 • Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony;

 • Google Pixel – używane do re-marketingu,

 • Facebook Pixel – używane do re-marketingu,

 1. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony.

 2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane.

 3. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna np. na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. oraz serwisów społecznościowych

DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest  DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 1010541, posiadająca numery: NIP: 8992947071, REGON: 524047639, (zwana dalej również „Administratorem” lub „Spółką”) oraz firmy będące właścicielami takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, Linkedin, Twitter, Google. 

 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem iod@doctorpro.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.

 3. Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.

 4. W związku z prowadzeniem przez Administratora komunikacji na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn  - Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, które są mu przekazywane za pomocą tych portali, w szczególności w związku z uzyskaniem przez Ciebie statusu zalogowanego użytkownika lub kliknięciem ikonki „Lubię to”, „Obserwuj” lub innej podobnej, a także opublikowaniem komentarza. W przypadku fanpage na portalu społecznościowym – firma prowadząca portal społecznościowy  gromadzi oraz przetwarza dane.

 5. Z polityką prywatności  poszczególnych portali społecznościowych możesz zapoznać się tutaj:

 1. W przypadku, gdy nie zalogujesz się na koncie społecznościowym, Administrator nie otrzyma żadnej informacji o Twojej wizycie na fanpage’u lub korzystaniu z niego. Sytuacja ta dotyczy także użytkowników odwiedzających fanpage, w celu uzyskania dalszych informacji.

 2. W przypadku polubienia lub obserwowania fanpage’a Spółki, Facebook/Linkedin/Twitter doda twój profil do listy wszystkich fanów i udostępnia go nam. Administrator widzi tylko te Twoje informacje, które zostały przez Ciebie upublicznione (informacje publiczne). 

 3. To użytkownik decyduje o ustawieniach swojego profilu na Facebooku/Linkedin/Twitter. Każdy ma możliwość ustawienia aktywnego ukrywania swoich polubień lub zaprzestania obserwowania fanpage'a. Po ich zaznaczeniu, Twój profil nie będzie już widniał na liście fanów naszego fanpage’a.

 4. Facebook dostarcza Administratorowi  statystyki, które dotyczą fanów fanpage’a. Są to anonimowe dane demograficzne, w szczególności takie jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć. Administrator korzysta z tych statystyk celem dopasowania odpowiednich treści w postach lub wybrania reklam dla odpowiednich grup. Każdy ma możliwość wyłączenia profilowania w ustawieniach Facebooku/Linkedin/Twitter.

 5. Twoje dane uzyskane za pośrednictwem Facebooku/Linkedin/Twitter przetwarzamy w celu: 

a) utrzymywania, wyświetlania i/lub prowadzenia portali społecznościowych, w tym fanpage’ów oraz komunikowania się przez te strony. W tym celu wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, czy oraz kiedy przetwarzanie danych wymaga Twojej zgody, a także opisują sposoby jej pozyskiwania i odwoływania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zarządzania danymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wskazanym przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) do celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) do celów marketingu produktów i usług Restauracji Partnerskich oraz Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 1. Dane osobowe Administrator  może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych: 

 • które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np. wykonania usługi lub zleconej czynności, 
 • którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane oraz w jakim są przetwarzane, a także  wewnętrznych zasad przyjętych przez Administratora oraz przepisów prawa. Co do zasady jednak Twoje dane będą przetwarzane przez okres świadczenia danej usługi elektronicznej, która związana jest z prowadzeniem strony lub fanpage lub okres, na który udzielono zgody, a następnie przez okres archiwizacyjny nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Okres archiwizacyjny wynosi 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres.

 2. Podanie danych nie jest obowiązkowe.

Administratorem danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce plików cookies, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja).
Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadzasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce plików cookies. Możesz również nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
Заповніть форму, і ми зв'яжемося з Вами у найближчий час
Натискаючи на кнопку Відправити Ви даєте згоду на обробку даних, та погоджуєтеся з umowy użytkownika
Перевищено ліміт запитів. Спробуйте через 5 хв.

Pliki cookie - szczegóły

Cookies systemowe
Cookies systemowe są niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji tej strony – formularzy zgłoszeniowych, ocen artykułów itp. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych
Funkcjonalne pliki cookies
Marketingowe pliki cookies