+48 800 003 033

Положення про телемедичні консультації Вроцлав

Regulamin

udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość i drogą elektroniczną w DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez DOCTORPRO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą We Wrocławiu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 0001010541 posiadająca numery: NIP: 8992947071, REGON: 524047639, (zwana dalej „Podmiotem”), a w szczególności:

 1. zakres i rodzaje usług, świadczonych drogą elektroniczną i za pomocą środkówporozumiewania się na odległość;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Pod użytymi w niniejszym Regulaminie określeniami należy rozumieć:

Podmiot – DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą We Wrocławiu;

Porada telemedyczna – porada medyczna udzielana przez lekarzy i personel medyczny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności poprzez bezpieczny email, czat tekstowy, umawianą poradę telefoniczną lub poprzez połączenie wideo;

Świadczenie zdrowotne – usługę medyczną lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia;

Pacjent – osoba, która kontynuuje leczenie w Podmiocie albo zwraca się do Podmiotu o udzielenie świadczeń zdrowotnych komercyjnie, w ramach świadczonych przez Podmiot usług medycznych;

Regulamin – niniejszy dokument.

§ 3

 1. Usługi porad telemedycznych będą świadczone za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:

a) telefonicznie – umawiana porada telefoniczna pod następującym numerem telefonu 800 003033;

b) połączenie video – z wykorzystaniem poland.medcenterplus.com systemu łączności.

 1. Porady telemedyczne świadczone są w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni robocze, oraz w soboty w godzinach 8.00-15.00
 2. Porady telemedyczne świadczone są w zakresie następujących specjalizacji:

a) Ginekologia;

b) Proktologia;

c) Urologia;

d) Poradnia chorób wewnętrznych;

e) Kardiologia;

f) Dermatologia;

g) Gastroenterologia;

h) Endokrynologia;

i) Neurologia

 1. Odpłatność za usługi telemedyczne odbywa się zgodnie z cennikiem Cennik Centrum Medyczne Doctorpro Wrocław.pdf
 2. Porada telemedyczna odbywa się po uprzednim uiszczeniu przez Pacjenta opłaty zgodnie z obowiązującym na dzień udzielenia porady cennikiem. Płatności z tytułu porady telemedycznej następują na rachunek bankowy Podmiotu 96 1020 5226 0000 6502 0784 5987 na 24 h przed ustalonym terminem porady telemedycznej.
 3. Po dokonaniu płatności Pacjent przesyła niezwłocznie potwierdzenie zapłaty, w formie skanu na następujący adres poczty elektronicznej Podmiotu main@doctorpro.pl.

§ 4

 1. Uprawnionym do skorzystania z porady telemedycznej jest Pacjent Podmiotu, który uprzednio został poinformowany przez Podmiot o sposobie przebiegu porady telemedycznej oraz złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi porady telemedycznej jest możliwe po:

a) dokonaniu analizy przez lekarza prowadzącego stanu klinicznego Pacjenta oraz stwierdzeniu przez niego, że usługa porady telemedycznej jest adekwatnym i stosownym sposobem udzielenia świadczenia zdrowotnego dla danego pacjenta i nie powoduje żadnego ryzyka w zakresie prowadzonego czy mającego się rozpocząć leczenia,

b) wyrażeniu uprzedniej zgody na skorzystanie z usługi porady telemedycznej przez Pacjenta,

c) poinformowaniu o konsekwencjach i warunkach odbycia porady telemedycznej przez osobę wykonującą poradę telemedyczną.

§ 5

 1. W ramach porady telemedycznej lekarz prowadzący udziela informacji i zaleceń dotyczących jedynie Pacjenta, którego uprawnienia i tożsamość zostały odpowiednio zweryfikowane poprzez zadawanie pytań kontrolnych, których treść zna tylko personel Podmiotu.
 2. W przypadku Pacjenta małoletniego osobą biorącą udział w poradzie telemedycznej może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego, który potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie stosownego dokumentu, który poświadcza upoważnienie do reprezentacji małoletniego Pacjenta.
 3. Korzystanie z porad telemedycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach porady telemedycznej z lekarzem lub pracownikiem medycznym zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi i zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązującymi w Polsce.

 § 6

 1. Pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem, który kwalifikuje się do porady telemedycznej albo zgłosił wolę przeprowadzenia porady telemedycznej i informuje go o zasadach przeprowadzenia porady telemedycznej, dostępności Regulaminu, a także konieczności potwierdzenia zapoznania się z jego treścią oraz informuje o sposobach wyrażenia zgody na przeprowadzenie porady telemedycznej, w następujący sposób:

a) za pomocą wiadomości e-mail - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres main@doctorpro.pl o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem udzielania porad telemedycznych przez DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O. i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem porady telemedycznej przez Doctorpro Wroclaw.

 1. Po wyrażeniu zgody na udzielenie porady telemedycznej oraz otrzymaniu przez Podmiot potwierdzenia uiszczenia opłaty za poradę telemedyczną zgodnie z § 3 ust. 3, pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia terminu na poradę telemedyczną i podaje wszystkie szczegóły niezbędne do udzielenia porady telemedycznej.
 2. Przed terminem porady telemedycznej Pacjent ma prawo przesłać na adres main@doctorpro.pl wszelką dodatkową dokumentację, tj. zdjęcia i inne dokumenty które mogą stanowić podstawę dla oceny zakresu i przedmiotu porady telemedycznej. Przesyłane dokumenty powinny zostać zabezpieczone hasłem, które to hasło należy podać Podmiotowi w inny sposób niż droga mailowa, w celu zabezpieczenia danych zawartych w tych dokumentach.
 3. Wszelka otrzymana od Pacjenta drogą elektroniczną dokumentacja będzie archiwizowana przez Podmiot i będzie stanowiła element składowy dokumentacji medycznej Pacjenta.
 4. Czas trwania porady telemedycznej wynosi maksymalnie 30 minut. Przekroczenie czasu konsultacji, może generować konieczność przerwania konsultacji, lub – za uprzedzeniem – dopłaty do ceny usługi.
 5. W przypadku gdy porada telemedyczna nie może się odbyć zgodnie z ustalonym terminem z uwagi na przyczyny leżące po stronie Podmiotu, pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem, w celu uzgodnienia dalszego postępowania lub umówienia innego terminu.
 6. Odwołanie przez Pacjenta umówionej porady telemedycznej jest możliwe nieodpłatnie do 24 godzin przed jej uzgodnionym terminem. Po upływie powyższego okresu, Pacjent, w razie nieprzybycia na poradę telemedyczną lub odwołania w okresie krótszym, niż wskazany w zdaniu pierwszym, obowiązany jest zapłacić 100% stawki za usługę.
 7. Zwrot uiszczonej przez Pacjenta opłaty za wizytę skutecznie odwołaną przed upływem 24 godzin od umówionej konsultacji (zgodnie z §6 ust. 7), następuje w terminie 7 dni, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Podmiotu.

 § 7

 1. W trakcie realizowania porady telemedycznej lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta i w oparciu o jej zawartość może kontynuować leczenie i jednocześnie w ramach wykonywania porady telemedycznej sporządza dokumentację medyczną.
 2. W przypadku nowych Pacjentów lekarz sporządza odpowiednią dokumentację medyczną w ramach udzielania porady telemedycznej.

§ 8

 1. W ramach porad telemedycznych lekarz:

a. udzieli porady medycznej, w tym zinterpretuje wyniki badań lub udzieli informacji na temat przyjmowanych leków,

b. w uzasadnionych przypadkach wystawi e-Receptę. Decyzję o wypisaniu-recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Pacjenta. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,

c. w uzasadnionych przypadkach wystawi e-Zwolnienie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi. Decyzję o wystawieniu e-Zwolnienia zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej, na podstawie osobistego badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Pacjenta.

d. Zgodnie z cennikiem dostępnym pod linkiem -  https://doctorpro.pl/wroclaw/prices-file

 1. W ramach porad telemedycznych położna lub pielęgniarka:

a) udzieli porady medycznej;

b) w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawi skierowanie na badania i konsultacje - zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 9

 1. W przypadku udzielania porady telemedycznej Pacjent zobowiązany jest do:

a) zapewnienia odpowiedniego sprzętu - komputera lub telefonu, za pomocą którego będzie odbywała się porada telemedyczna,

b) zapewnienia sobie intymności oraz niezakłóconego przebiegu porady telemedycznej, w tym uniemożliwienia dostępu osób trzecich,

c) udzielania odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące tożsamości Pacjenta w celu prawidłowej weryfikacji przez pracowników Podmiotu.

 1. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach porad telemedycznych lekarz lub położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać poradę.
 2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas doraźnej usługi przez video lub porady telefonicznej inicjowanej przez Pacjenta, powinien on ponowić połączenie z lekarzem lub położną.
 3. W przypadku usługi porady telemedycznej inicjowanej przez Podmiot, pracownik Podmiotu podejmie 3-krotnię próbę nawiązania połączenia z Pacjentem.
 4. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas porady telemedycznej.
 5. W przypadku udzielania porady telemedycznej Podmiot zobowiązuje się do:

a) zapewnienia odpowiedniego sprzętu – komputera lub telefonu, za pomocą którego będzie odbywała się porada telemedyczna,

b) udzielania Pacjentowi wszelkich informacji dotyczących porady telemedycznej,

c) zapewnienia intymności i poufności Pacjentom na takim samym poziomie jak w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób tradycyjny,

d) poszanowania oraz respektowania praw Pacjenta.

§ 10

 1. Zawierana umowa o wykonanie usługi porady telemedycznej jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Rozdziału III ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 2. Pacjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niskiej jakości i nieterminowego świadczenia usług medycznych przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej i elektronicznej.
 3. Reklamacje, dotyczące świadczonych usług, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną, na następujący adres main@doctorpro.pl, z opisem „Reklamacja” lub listownie na adres siedziby DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O., tj. ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 40, 50-457 Wrocław.
 4. Reklamacje dotyczące obsługi technicznej, będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia ich doręczenia Podmiotowi, zaś reklamacje dotyczące Usług Medycznych, będą rozpatrywane w terminie ustawowym - 14 dni.

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia porady telemedycznej.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Pacjent może się kontaktować z Podmiotem, na adres poczty elektronicznej iod@doctorpro.pl oraz pod numerem telefonu 505078099.
 4. Dane osobowe Pacjentów, będą przetwarzane w następujący sposób:

a) w celach marketingowych, wyłącznie za zgodą Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

b) w celu realizacji porady telemedycznej, z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

c) w celu możliwości zarchiwizowania dokumentacji medycznej oraz potwierdzenia wykonania porady telemedycznej, przez okres prawnie uzasadniony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

d) w celach statystycznych, jako celach Podmiotu, prawnie uzasadnionych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

e) w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, w sytuacji naruszenia przez Pacjenta zasad, wynikających z Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

f) w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Pacjenta, rozpatrzenia jego reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

g) w celu analizy i oceny stopnia satysfakcji Pacjenta, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać te dane, a nie dłużej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą wyniknąć ze stosunku prawnego, jaki wynika ze stosunku prawnego pomiędzy Pacjentem a Podmiotem.
 3. W przypadku, gdyby porada telemedyczna nie była świadczona przez Podmiot, wówczas DOCTORPRO WROCŁAW SP. Z O.O., na podstawie wewnętrznej procedury usunie dane osobowe, chyba, że Pacjent jest Pacjentem Podmiotu.
 4. Pacjent ma prawo do wglądu, dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że realizacja przez niego praw, o których mowa w ust. 5 może spowodować niemożność świadczenia porady telemedycznej, jak też, iż jego prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 12

 1. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024

Zalącznik 1

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Okres obowiązywania opłat

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1 

1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia)

1 strona kopii albo wydruku- 0,00007 

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia)

1.03.2024 - 31.05.2024

7540,36 zł

15,08 zł

0,52 zł

3,01 zł

1.06.2023 - 31.08.2023

7124,26 zł

14,24 zł

0,49 zł

2,84 zł

1.03.2023 - 31.05.2023

6733,49 zł

13,46 zł

0,47 zł

2,69 zł

Administratorem danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce plików cookies, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja).
Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadzasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce plików cookies. Możesz również nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
Заповніть форму, і ми зв'яжемося з Вами у найближчий час
Натискаючи на кнопку Відправити Ви даєте згоду на обробку даних, та погоджуєтеся з umowy użytkownika
Перевищено ліміт запитів. Спробуйте через 5 хв.

Pliki cookie - szczegóły

Cookies systemowe
Cookies systemowe są niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji tej strony – formularzy zgłoszeniowych, ocen artykułów itp. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych
Funkcjonalne pliki cookies
Marketingowe pliki cookies