+48 800 003 033

Regulamin porad telemedycznych Łódź

Regulamin

udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość i drogą elektroniczną w  DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności przez DOCTORPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 64, 90-251 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 0000988613, posiadająca numery: NIP: 5273016149, REGON: 52290851100000, (zwana dalej „Podmiotem”), a w szczególności:

 1. zakres i rodzaje usług, świadczonych drogą elektroniczną i za pomocą środków
  porozumiewania się na odległość;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Pod użytymi w niniejszym Regulaminie określeniami należy rozumieć:

Podmiot - DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi;

Porada telemedyczna - porada medyczna udzielana przez lekarzy i personel medyczny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w szczególności poprzez bezpieczny email, czat tekstowy, umawianą poradę telefoniczną lub poprzez połączenie wideo;

Świadczenie zdrowotne - usługę medyczną lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia;

Pacjent - osoba, która kontynuuje leczenie w Podmiocie albo zwraca się do Podmiotu o udzielenie świadczeń zdrowotnych komercyjnie, w ramach świadczonych przez Podmiot usług medycznych;

Regulamin - niniejszy dokument.

§ 3

 1. Usługi porad telemedycznych będą świadczone za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych lub systemów łączności:

a) telefonicznie – umawiana porada telefoniczna pod następującym numerem telefonu +48 800 003 033;

b) e-mail – pod adresem poczty elektronicznej main@doctorpro.pl;

c) połączenie video – z wykorzystaniem HTTP API systemu łączności

 1. Porady telemedyczne  świadczone są w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni robocze, oraz w soboty w godzinach 8:00-20:00
 2. Porady telemedyczne świadczone są w zakresie następujących specjalizacji:

a) Ginekologia;

b) Proktologia;

c) Radiologia;

d) Urologia;

e) Kardiologia;

f) Dermatologia;

g) Gastroenterologia;

h) Endokrynologia

 1. Odpłatność za usługi telemedyczne odbywa się zgodnie z cennikiem dostępny na stronie doctorpro.pl.
 2. Porada telemedyczna odbywa się po uprzednim uiszczeniu przez Pacjenta opłaty zgodnie z obowiązującym na dzień udzielenia porady cennikiem. Płatności z tytułu porady telemedycznej następują na rachunek bankowy Podmiotu 26102033520000170202911311 na 24 h przed ustalonym terminem porady telemedycznej.
 3. Po dokonaniu płatności Pacjent przesyła niezwłocznie potwierdzenie zapłaty, w formie skanu na następujący adres poczty elektronicznej Podmiotu main@doctorpro.pl.

§ 4

 1. Uprawnionym do skorzystania z porady telemedycznej jest Pacjent Podmiotu, który uprzednio został poinformowany przez Podmiot o sposobie przebiegu porady telemedycznej oraz złożył oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi porady telemedycznej jest możliwe po:

a) dokonaniu analizy przez lekarza prowadzącego stanu klinicznego Pacjenta oraz stwierdzeniu przez niego, że usługa porady telemedycznej jest adekwatnym i stosownym sposobem udzielenia świadczenia zdrowotnego dla danego pacjenta i nie powoduje żadnego ryzyka
w zakresie prowadzonego czy mającego się rozpocząć leczenia,

b) wyrażeniu uprzedniej zgody na skorzystanie z usługi porady telemedycznej przez Pacjenta,

c) poinformowaniu o konsekwencjach i warunkach odbycia porady telemedycznej przez osobę wykonującą poradę telemedyczną.

§ 5

 1. W ramach porady telemedycznej lekarz prowadzący udziela informacji i zaleceń dotyczących jedynie Pacjenta, którego uprawnienia i tożsamość zostały odpowiednio zweryfikowane poprzez zadawanie pytań kontrolnych, których treść zna tylko personel Podmiotu.
 2. W przypadku Pacjenta małoletniego osobą biorącą udział w poradzie telemedycznej może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego, który potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie stosownego dokumentu, który poświadcza upoważnienie do reprezentacji małoletniego Pacjenta.
 3. Korzystanie z porad telemedycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach porady telemedycznej z lekarzem lub pracownikiem medycznym zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest prowadzona zgodnie z wymaganiami prawnymi i zasadami udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązującymi w Polsce.

§ 6

 1. Pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem, który kwalifikuje się do porady telemedycznej albo zgłosił wolę przeprowadzenia porady telemedycznej i informuje go o zasadach przeprowadzenia porady telemedycznej, dostępności Regulaminu, a także konieczności potwierdzenia zapoznania się z jego treścią oraz informuje o sposobach wyrażenia zgody na przeprowadzenie porady telemedycznej, w następujący sposób:

- za pomocą wiadomości email - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres main@doctorpro.pl o treści:

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem udzielania porad telemedycznych  przez DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem porady telemedycznej przez (…).

 1. Po wyrażeniu zgody na udzielenie porady telemedycznej oraz otrzymaniu przez Podmiot potwierdzenia uiszczenia opłaty za poradę telemedyczną zgodnie z § 3 ust. 3, pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem w celu umówienia terminu na poradę telemedyczną i podaje wszystkie szczegóły niezbędne do udzielenia porady telemedycznej.
 2. Przed terminem porady telemedycznej Pacjent ma prawo przesłać na adres main@doctorpro.pl wszelką dodatkową dokumentację, tj. zdjęcia i inne dokumenty które mogą stanowić podstawę dla oceny zakresu i przedmiotu porady telemedycznej. Przesyłane dokumenty powinny zostać zabezpieczone hasłem, które to hasło należy podać Podmiotowi w inny sposób niż droga mailowa, w celu zabezpieczenia danych zawartych w tych dokumentach.
 3. Wszelka otrzymana od Pacjenta drogą elektroniczną dokumentacja będzie archiwizowana przez Podmiot i będzie stanowiła element składowy dokumentacji medycznej Pacjenta.
 4. Czas trwania porady telemedycznej wynosi maksymalnie 30 minut. Przekroczenie czasu konsultacji, może generować konieczność przerwania konsultacji, lub – za uprzedzeniem – dopłaty do ceny usługi.
 5. W przypadku gdy porada telemedyczna nie może się odbyć zgodnie z ustalonym terminem z uwagi na przyczyny leżące po stronie Podmiotu, pracownik Podmiotu kontaktuje się z Pacjentem, w celu uzgodnienia dalszego postępowania lub umówienia innego terminu.
 6. Odwołanie przez Pacjenta umówionej porady telemedycznej jest możliwe nieodpłatnie do 24 godzin przed jej uzgodnionym terminem. Po upływie powyższego okresu, Pacjent, w razie nieprzybycia na poradę telemedyczną lub odwołania w okresie krótszym, niż wskazany w zdaniu pierwszym, obowiązany jest zapłacić 100% stawki za usługę.
 7. Zwrot uiszczonej przez Pacjenta opłaty za wizytę skutecznie odwołaną przed upływem 24 godzin od umówionej konsultacji (zgodnie z §6 ust. 7), następuje w terminie 7 dni, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Podmiotu. 

§ 7

 1. W trakcie realizowania porady telemedycznej lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta i w oparciu o jej zawartość może kontynuować leczenie i jednocześnie w ramach wykonywania porady telemedycznej sporządza dokumentację medyczną.
 2. W przypadku nowych Pacjentów lekarz sporządza odpowiednią dokumentację medyczną
  w ramach udzielania porady telemedycznej.

§ 8

 1. W ramach porad telemedycznych lekarz:

a) udzieli porady medycznej, w tym zinterpretuje wyniki badań lub udzieli informacji na temat przyjmowanych leków,

b) w uzasadnionych przypadkach wystawi e-Receptę. Decyzję o wypisaniu-recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Pacjenta. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%, podmiot nie wystawia recept on-line na leki z grupy benzodiazepin oraz opioidów,

c) w uzasadnionych przypadkach wystawi e-Zwolnienie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi.  Decyzję o wystawieniu e-Zwolnienia zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej, na podstawie osobistego badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Pacjenta.

 1. w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawi skierowanie na badania i konsultacje - zgodnie z Załącznikiem nr 1,
 2. W ramach porad telemedycznych położna lub pielęgniarka:

a) udzieli porady medycznej;

b) w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawi skierowanie na badania i konsultacje - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 9

 1. W przypadku udzielania porady telemedycznej Pacjent zobowiązany jest do:

a) zapewnienia odpowiedniego sprzętu - komputera lub telefonu, za pomocą którego będzie odbywała się porada telemedyczna,

b) zapewnienia sobie intymności oraz niezakłóconego przebiegu porady telemedycznej, w tym uniemożliwienia dostępu osób trzecich,

c) udzielania odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące tożsamości Pacjenta w celu prawidłowej weryfikacji przez pracowników Podmiotu.

 1. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli w ramach porad telemedycznych lekarz lub położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać poradę.
 2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas doraźnej usługi przez video lub porady telefonicznej inicjowanej przez Pacjenta, powinien on ponowić połączenie z lekarzem lub położną.
 3. W przypadku usługi porady telemedycznej inicjowanej przez Podmiot, pracownik Podmiotu podejmie 3-krotnię próbę nawiązania połączenia z Pacjentem.
 4. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez Pacjenta podczas porady telemedycznej.
 5. W przypadku udzielania porady telemedycznej Podmiot zobowiązuje się do:

a) zapewnienia odpowiedniego sprzętu – komputera lub telefonu, za pomocą którego będzie odbywała się porada telemedyczna,

b) udzielania Pacjentowi wszelkich informacji dotyczących porady telemedycznej,

c) zapewnienia intymności i poufności Pacjentom na takim samym poziomie jak w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób tradycyjny,

d) poszanowania oraz respektowania praw Pacjenta.

§ 10

 1. Reklamacje, dotyczące świadczonych usług, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną, na następujący adres main@doctorpro.pl, z opisem „Reklamacja” lub listownie na adres siedziby DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O.
 2. Reklamacje dotyczące obsługi technicznej, będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia ich doręczenia Podmiotowi, zaś reklamacje dotyczące Usług Medycznych, będą rozpatrywane w terminie ustawowym - 14 dni.

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi.
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia porady telemedycznej.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Pacjent może się kontaktować z Podmiotem, na adres poczty elektronicznej iod@doctorpro.pl oraz pod numerem telefonu +48 505 078 099.
 4. Dane osobowe Pacjentów, będą przetwarzane w następujący sposób:

a) w celach marketingowych, wyłącznie za zgodą Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

b) w celu realizacji porady telemedycznej, z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

c) w celu możliwości zarchiwizowania dokumentacji medycznej oraz potwierdzenia wykonania porady telemedycznej, przez okres prawnie uzasadniony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

d) w celach statystycznych, jako celach Podmiotu, prawnie uzasadnionych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

e) w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, w sytuacji naruszenia przez Pacjenta zasad, wynikających z Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO

f) w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Pacjenta, rozpatrzenia jego reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

g) w celu analizy i oceny stopnia satysfakcji Pacjenta, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 1. Dane osobowe Pacjenta mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać te dane, a nie dłużej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą wyniknąć ze stosunku prawnego, jaki wynika ze stosunku prawnego pomiędzy Pacjentem a Podmiotem.
 3. W przypadku, gdyby porada telemedyczna nie była świadczona przez Podmiot, wówczas DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O., na podstawie wewnętrznej procedury usunie dane osobowe, chyba, że Pacjent jest Pacjentem Podmiotu.
 4. Pacjent ma prawo do wglądu, dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że realizacja przez niego praw, o których mowa w ust. 5 może spowodować niemożność świadczenia porady telemedycznej, jak też, iż jego prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, nie wpływa na zgodność z prawem ich przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 12

 1. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023

Zalącznik 1

Nazwa usługi

Cena, PLN

Wizyta urologiczna pierwszorazowa

250

Wizyta urologiczna kolejna

200

Wizyta urologiczna dla wydania recepty

150

Konsultacja  urologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

150

Konsultacja urologiczna online (poza granicami Polski)

250

Konsultacja urologiczna online

250

USG transrektalne prostaty

200

USG układu moczowego

300

USG prostaty z oceną pęcherza moczowego i zalegającego moczu

220

USG moszny

180

Masaż prostaty (dodatkowo płatny przy umówionej wizycie)

250

Zabieg urologiczny usunięcia kłykcin kończystych

od 500*

Wizyta ginekologiczna pierwszorazowa

220

Wizyta ginekologiczna kolejna

220

Wizyta ginekologiczna recepturowa

150

Konsultacja ginekologiczna telefoniczna - pierwszorazowa

180

Konsultacja ginekologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

160

Konsultacja ginekologiczna online (poza granicami Polski)

180

Konsultacja ginekologiczna online

180

Wizyta ginekologiczna + USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

350

Wizyta ginekologiczna + USG transwaginalne

320

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

200

USG transwaginalne

200

USG ciąży wczesnej do 11 tygodnia

200

Usg ciąży 3D

350

USG ciąży

200

USG ciąży - badanie przepływów metodą Dopplera

150

USG szyjki macicy w ciąży

100

USG ciąży 11-13 tydzień (+ 6 dni )

350

USG ciąży 18-22 tydzień

350

USG ciąży 28-32 tydzień

350

USG ciąży mnogiej

450

USG ciąży mnogiej 18-22 tydzień

450

USG ciąży mnogiej 28-32 tydzień

450

USG piersi

220

Kolposkopia

400

Biopsja endometrium

300

Biopsja sromu

260

Wkładka domaciczna - założenie

500

Wkładka domaciczna - usunięcie

200

Wkładka domaciczna - usunięcie + założenie

600

Implant antykoncepcyjny - usunięcie + założenie

550

Pessaroterapia - założenia krążka pessar (krążek pacjentki)

220

Zabieg ginekologiczny z Solcogynem

150

Zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji

450

Zabiegi w obrębie szyjki macicy kriokoagulacja - leczenie nadżerki

450

Zabiegi w obrębie szyjki macicy elektrokoagulacja

450

Zabiegi w obrębie szyjki macicy konizacja

2100

Iniekcja

30

Indywidualny dobór metod antykoncepcyjnych

250

Usunięcie ciała obcego

1000

Wizyta kwalifikacyjna do szczepienia przeciw HPV

100

Wizyta ginekologiczna w zakresie nietrzymania moczu pierwszorazowa

260

Wizyta ginekologiczna w zakresie nietrzymania moczu kolejna

260

Wizyta kwalifikacyjna do szczepienia dla ciężarnych (tężec, krztusiec, błonic

100

Wizyta położnicza + USG ciąży

350

Wizyta położnicza + USG ciąży do 11 tygodnia

340

Wizyta położnicza + cytologia

250

Wizyta położnicza pierwszorazowa

220

Wizyta położnicza kolejna

220

Wizyta ginekologiczna pierwszorazowa - dziecięca

270

Wizyta ginekologiczna  kolejna - dziecięca

270

Wizyta ginekologiczna + USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne (dzieci

370

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne (dzieci)

200

Wizyta dermatologiczna pierwszorazowa

250

Wizyta dermatologiczna kolejna

200

Wizyta dermatologiczna + dermatoskopia

280

Wizyta dermatologiczna recepturowa

150

Konsultacja dermatologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

150

Konsultacja dermatologiczna online (poza granicami Polski)

250

Konsultacja dermatologiczna online

250

Dermatoskopia (dopłata do wizyty)

50

Usunięcia jednej zmiany skórnej - dopłata do wizyty

150

Usunięcia do 3 zmian skórnych - dopłata do wizyty

210

Usunięcie do 6 zmian skórnych - dopłata do wizyty

360

Usunięcie do 10 zmian skórnych - dopłata do wizyty

500

USG ginekologiczne monitorowanie owulacji 1 wizyta

180

USG ginekologiczne monitorowanie owulacji kolejne wizyty

160

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne (dzieci)

200

USG ciąży mnogiej 18-22 tydzień

450

USG ciąży mnogiej 28-32 tydzień

450

USG ciąży

200

USG ciąży - badanie przepływów metodą Dopplera

150

USG ciąży 11-13 tydzień (+ 6 dni )

350

USG ciąży 18-22 tydzień

350

USG ciąży 28-32 tydzień

350

Usg ciąży 3D

350

USG piersi

220

USG ciąży wczesnej do 11 tygodnia

200

USG ciąży mnogiej

450

USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne

200

USG transwaginalne

200

USG szyjki macicy w ciąży

100

USG serca

220

USG moszny

180

USG prostaty z oceną pęcherza moczowego i zalegającego moczu

220

USG układu moczowego

300

USG jamy brzusznej

200

USG tarczycy

180

Wizyta kardiologiczna pierwszorazowa

250

Wizyta kardiologiczna  kolejna

250

Wizyta kardiologiczna recepturowa

250

Konsultacja kardiologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

250

Konsultacja kardiologiczna online (poza granicami Polski)

250

Konsultacja kardiologiczna online

250

EKG

50

USG serca

220

Wizyta gastrologiczna pierwszorazowa

250

Wizyta gastrologiczna  kolejna

250

Wizyta gastrologiczna recepturowa

250

Konsultacja gastrologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

250

Konsultacja gastrologiczna online (poza granicami Polski)

250

Konsultacja gastrologiczna online

250

Wizyta endokrynologiczna pierwszorazowa

250

Wizyta endokrynologiczna  kolejna

250

Wizyta endokrynologiczna recepturowa

250

Konsultacja endokrynologiczna telefoniczna - kontynuacja leczenia

250

Konsultacja endokrynologiczna online (poza granicami Polski)

250

Konsultacja endokrynologiczna online

250

Zastrzyk dożylny - 1 zabieg

80

Wlew dożylny/przetoczenie kroplówki - 1 zabieg

50

Zastrzyk domięśniowy - 1 zabieg

30

Zastrzyk podskórny

30

Test śródskórny na leki

30

TSH

29,00 zł

Trijodotyronina wolna FT3

33,00 zł

Tyroksyna wolna FT4

33,00 zł

Płytki krwi (krew cytrynianowa)

15,00 zł

Płytki krwi (krew heparynizowana)

17,00 zł

Płytki krwi metodą manualną

15,00 zł

Retikulocyty automatycznie

18,00 zł

Fosfataza kwaśna ACP

19,00 zł

Albumina

14,00 zł

ALP izoenzym łożyskowy

92,00 zł

ALT

11,00 zł

Amylaza trzustkowa

29,00 zł

Amylaza trzustkowa w moczu

29,00 zł

Bilirubina bezpośrednia

14,00 zł

Bilirubina frakcje

40,00 zł

Bilirubina pośrednia

13,00 zł

Wapń wydalanie

11,00 zł

Wapń w moczu

11,00 zł

Wapń zjonizowany

17,00 zł

Cholinesteraza

48,00 zł

CK

19,00 zł

CK-MB mass

37,00 zł

CK-MB aktywność

32,00 zł

Chlorki wydalanie

11,00 zł

Chlorki w kale

21,00 zł

Chlorki w moczu

11,00 zł

Chlorki w płynach ustrojowych

13,00 zł

CRP

22,00 zł

Fenyloalanina

250,00 zł

Ferrytyna

37,00 zł

Glukoza w moczu wydalanie

11,00 zł

Glukoza z krwi włośniczkowej

11,00 zł

Hemoglobina glikowana HbA1c

35,00 zł

Cholesterol HDL

12,00 zł

Potas wydalanie

12,00 zł

Potas w kale

21,00 zł

Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM, Klirens)

22,00 zł

Kreatynina wydalanie 24h

11,00 zł

Kreatynina w moczu

14,00 zł

Odczyn lateksowy

18,00 zł

LDH izoenzymy

168,00 zł

Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)

19,00 zł

Lipaza

27,00 zł

Profil lipidowy (LDL oznaczone)

54,00 zł

Profil lipidowy

35,00 zł

Albuminy  wydalanie

24,00 zł

Albuminy w moczu (ilościowo)

24,00 zł

Albuminy w moczu (jakościowo)

26,00 zł

Magnez

13,00 zł

Magnez wydalanie

11,00 zł

Magnez w moczu

11,00 zł

Mononukleoza zakaźna szybki test

32,00 zł

Sód wydalanie

11,00 zł

Sód w kale

21,00 zł

Sód w moczu

11,00 zł

Fosforany

11,00 zł

Fosforany wydalanie

11,00 zł

Fosforany mocz

11,00 zł

Proteinogram + Białko całkowite

30,00 zł

Czynnik reumatoidalny (ilościowo)

30,00 zł

Równowaga kwasowo-zasadowa

30,00 zł

TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC)

32,00 zł

Białko całkowite

12,00 zł

Białko wydalanie

12,00 zł

Białko w moczu

13,00 zł

Transferyna

39,00 zł

Triglicerydy

11,00 zł

Troponina T

53,00 zł

Kwas moczowy

11,00 zł

Kwas moczowy wydalanie

11,00 zł

Kwas moczowy w moczu

11,00 zł

Kwas moczowy w płynach ustrojowych

12,00 zł

UIBC

14,00 zł

Mocznik

11,00 zł

Mocznik wydalanie

11,00 zł

Mocznik w moczu

11,00 zł

Odczyn Waaler-Rose'go

24,00 zł

Liczba Addisa

16,00 zł

Badanie ogólne moczu - pakiet

14,00 zł

Kał badanie ogólne

24,00 zł

Krew utajona w kale

30,00 zł

Antygen Giardia intestinalis w kale

58,00 zł

Badanie w kierunku jaj owsika

26,00 zł

Pasożyty/jaja pasożytów w kale

19,00 zł

Kał na stopień strawienia

28,00 zł

Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów

63,00 zł

Badanie nasienia

142,00 zł

Czas kaolinowo-kefalinowy APTT

15,00 zł

D-dimer

59,00 zł

Fibrynogen

16,00 zł

Czas protrombinowy

13,00 zł

Czas trombinowy

16,00 zł

Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)

90,00 zł

Białko PAPP-A (wg FMF)

90,00 zł

17-OH-Progesteron

69,00 zł

Androstendion

79,00 zł

Beta HCG

40,00 zł

DHEAS

58,00 zł

Estradiol

39,00 zł

FSH

39,00 zł

Insulina

69,00 zł

PTH intact

63,00 zł

Kortyzol

53,00 zł

LH

34,00 zł

Progesteron

34,00 zł

Prolaktyna

38,00 zł

Testosteron wolny

69,00 zł

Testosteron

48,00 zł

Trijodotyronina TT3

32,00 zł

Tyroksyna TT4

32,00 zł

Tyreoglobulina

67,00 zł

AFP

44,00 zł

CA 125

48,00 zł

CA 15-3

48,00 zł

CA 19-9

50,00 zł

CEA

48,00 zł

PSA wolny

53,00 zł

PSA całkowity

38,00 zł

IgA

36,00 zł

IgE całkowite

35,00 zł

IgG

36,00 zł

IgM

36,00 zł

P-ciała p/kardiolipinie (IgM i IgG)

187,00 zł

P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgA

94,00 zł

P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgG

94,00 zł

P-ciała p/kardiolipinowe ACA IgM

94,00 zł

P-ciała p/cytrulinowe

100,00 zł

P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny (ELISA)

81,00 zł

P-ciała p/jądrowe ANA (IF)

90,00 zł

P-ciała p/tyreoglobulinie TG

52,00 zł

P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO

53,00 zł

P-ciała p/receptorom TSH

105,00 zł

P-ciała p/HBc całkowite

49,00 zł

P-ciała p/HBs

39,00 zł

P-ciała p/HCV

45,00 zł

Antystreptolizyna O ASO

21,00 zł

P-ciała p/Borrelia IgG

53,00 zł

P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot

179,00 zł

P-ciała p/Borrelia IgM

53,00 zł

P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot

179,00 zł

P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA

58,00 zł

P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG

58,00 zł

P-ciała p/Bordetella pertussis IgM

58,00 zł

P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgG

84,00 zł

P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgM

84,00 zł

Antygen Chlamydia trachomatis

110,00 zł

P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG

56,00 zł

P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgM

56,00 zł

P-ciała p/CMV IgG

45,00 zł

CMV IgG - Awidność

126,00 zł

P-ciała p/CMV IgM

45,00 zł

Antygen HBs

31,00 zł

P-ciała p/Helicobacter pylori IgG

48,00 zł

P-ciała p/Helicobacter pylori - test jakościowy

42,00 zł

HIV - antygen/przeciwciała

53,00 zł

P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG

99,00 zł

P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM

99,00 zł

P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgG

53,00 zł

P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgM

53,00 zł

P-ciała p/wirusowi odry IgG

95,00 zł

P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV

115,00 zł

P-ciała p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV

115,00 zł

P-ciała p/wirusowi różyczki IgG

46,00 zł

Rubella IgG - Awidność

160,00 zł

P-ciała p/wirusowi różyczki IgM

46,00 zł

P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG

42,00 zł

Toxo IgG - Awidność

111,00 zł

P-ciała p/Toxoplasma gondii IgM

42,00 zł

VDRL

30,00 zł

VDRL ilościowo

63,00 zł

Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kiły (test VDRL-RPR)

16,00 zł

WR - test potwierdzenia

99,00 zł

Witamina 25-OH D3

120,00 zł

Witamina B12

56,00 zł

Kwas foliowy

57,00 zł

Oporność na aktywowane białko C (APCR)

119,00 zł

Alfa 2-antyplasmina

237,00 zł

Antytrombina III

81,00 zł

Antygen białka C

322,00 zł

Białko C

108,00 zł

Białko S

134,00 zł

Czynnik krzepnięcia IX

116,00 zł

Inhibitor czynnika IX

630,00 zł

Czynnik krzepnięcia V

74,00 zł

Czynnik krzepnięcia VII

126,00 zł

Czynnik krzepnięcia VIII

109,00 zł

Czynnik krzepnięcia X

94,00 zł

Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)

300,00 zł

Czynnik krzepnięcia XI

145,00 zł

Czynnik krzepnięcia XII

137,00 zł

Czynnik krzepnięcia XIII

382,00 zł

Czynnik XIII - mutacja genowa

231,00 zł

Czynnik krzepnięcia II

158,00 zł

Eozynofilia bezwzględna

13,00 zł

Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego

36,00 zł

Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG

126,00 zł

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu

168,00 zł

Hemoglobiny patologiczne - rozdział elektroforetyczny

174,00 zł

Wykrywanie wirusa ludzkiej białaczki T-komórkowej HTLV met. PCR

1 439,00 zł

Łańcuchy lekkie kappa

126,00 zł

Łańcuchy lekkie wolne kappa

126,00 zł

Karboksyhemoglobina

46,00 zł

Koproporfiryny w moczu

182,00 zł

Potas wewnątrzkrwinkowy

34,00 zł

Komórki LE

24,00 zł

Methemoglobina (kp)

63,00 zł

Ocena metabolizmu tlenowego leukocytów

168,00 zł

Oporność osmotyczna erytrocytów

24,00 zł

Plasminogen

237,00 zł

Subpopulacje limfocytów - panel (CD4, CD8, CD3, CD19, NK)

441,00 zł

Test EMA - ocena zaburzeń błon erytrocytarnych

494,00 zł

Wolna hemoglobina w moczu

52,00 zł

Wolna hemoglobina w osoczu

52,00 zł

Wolna hemoglobina w surowicy

116,00 zł

Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny)

242,00 zł

Antygen czynnika von Willebranda

279,00 zł

11-deoksykortyzol

126,00 zł

17-Ketosterydy

137,00 zł

17-OH-Kortykosteroidy

178,00 zł

17-alfa-hydroksypregnenolon

243,00 zł

Kwas 5-OH-Indolooctowy

142,00 zł

ACTH

71,00 zł

Adiponektyna

184,00 zł

Adrenalina w DZM

147,00 zł

Aldosteron w moczu

121,00 zł

Aldosteron

121,00 zł

Podjednostka alfa

129,00 zł

Hormon anty-Mullerian

189,00 zł

DHEA

63,00 zł

Dihydrotestosteron

289,00 zł

Erytropoetyna

88,00 zł

Wolny Estriol

74,00 zł

Estron

108,00 zł

Gastryna

148,00 zł

Hormon wzrostu

77,00 zł

Somatomedyna C - IGF1

75,00 zł

Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3

212,00 zł

Inhibina A

197,00 zł

Inhibina B

194,00 zł

Katecholaminy we krwi

160,00 zł

Kortyzol wydalanie 24h

70,00 zł

Kortyzol w ślinie

81,00 zł

Leptyna

255,00 zł

Makroprolaktyna

105,00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0 i 60 min.)

63,00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0 i 120 min.)

63,00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0, 60 i 120 min.)

95,00 zł

PTHrP

210,00 zł

Serotonina

158,00 zł

Serotonina w moczu

88,00 zł

SHBG

56,00 zł

ASO po wytrąceniu lipidów

76,00 zł

Inhibitor C1 – esterazy (aktywność)

116,00 zł

Inhibitor C1 – esterazy (ilościowo)

100,00 zł

Dopełniacz, C1q

121,00 zł

Dopełniacz C2

74,00 zł

Dopełniacz, C3

45,00 zł

Kompleksy immunologiczne C3d

198,00 zł

C3 czynnik nefrytyczny

179,00 zł

Dopelniacz, C4

45,00 zł

Test CBA - ocena cytokin Th1/Th2

452,00 zł

Subpopulacja limfocytów CD3/CD19

158,00 zł

Subpopulacja limfocytów CD3/CD57

261,00 zł

Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25

189,00 zł

Subpopulacja limfocytów CD4/CD8

153,00 zł

Aktywność hemolityczna dopełniacza

174,00 zł

Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, a-TNF)

1 051,00 zł

Histamina

168,00 zł

Antygen HLA-A

713,00 zł

Antygeny HLA A, B, C

1 456,00 zł

Antygen HLA-B

743,00 zł

Antygen HLA B51 metodą PCR

819,00 zł

Antygen HLA DQ

751,00 zł

Antygen HLA DQB1*0602

528,00 zł

Antygen HLA-DR

741,00 zł

Antygen HLA DR2

626,00 zł

Antygen HLA-DR4

626,00 zł

Antygeny HLA DR, DQ

1 495,00 zł

Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ

2 948,00 zł

HsCRP

38,00 zł

IgA w pmr

153,00 zł

IgD

105,00 zł

IgG w PMR

48,00 zł

IgM w pmr

132,00 zł

Interleukina 10

200,00 zł

Interleukina 1b

200,00 zł

Rozpuszczalny receptor Interleukiny 2

150,00 zł

Interleukina 6

200,00 zł

Interleukina 8

200,00 zł

Immunofiksacja

176,00 zł

Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu

158,00 zł

Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo

158,00 zł

Kompleksy immunologiczne C1q

137,00 zł

Łańcuchy lekkie lambda

126,00 zł

Łańcuchy lekkie wolne lambda

126,00 zł

Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu

158,00 zł

Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo

158,00 zł

Test limfocytotoksyczny (LCT)

683,00 zł

Podklasy IgG

315,00 zł

Prealbuminy

63,00 zł

Prążki oligoklonalne IgG - pakiet

184,00 zł

Prokalcytonina

113,00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgA

71,00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgG

107,00 zł

Czynnik reumatolidalny RF IgM

79,00 zł

Komórki Sezary'ego - immunofenotypowanie

1 890,00 zł

Tacrolimus (prograf)

126,00 zł

Transformujący czynnik wzrostu beta TGF-beta

315,00 zł

P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej

184,00 zł

P-ciała p/korze nadnerczy IIF

89,00 zł

P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł. miel.) ABA

114,00 zł

P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki

182,00 zł

P-ciała p/proteazie ADAMTS-13 (diagnostyka zakrzepowej plamicy
małopłytkowej)

529,00 zł

P-ciała p/śródbłonkom naczyń

82,00 zł

P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH

241,00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA

76,00 zł

P-ciała a/GAD endogenne

105,00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgG

82,00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG

138,00 zł

P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych

105,00 zł

P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu

103,00 zł

P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny

194,00 zł

P-ciała p/insulinowe IAA

137,00 zł

P-ciała p/warstwie rogowej (p/keratynowe) AKA

101,00 zł

P-ciała p/aktynie (IIF)

67,00 zł

P-ciała p/mitochondrialne AMA

72,00 zł

P-ciała p/mitochondrialne typ M4

173,00 zł

P-ciała p/mitochondrialne typ M7

174,00 zł

P-ciała p/osłonce mielinowej

137,00 zł

ANA Profil 1

158,00 zł

P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2)

176,00 zł

ANA Profil 3

182,00 zł

P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne - test przesiewowy z podaniem
miana i typu świecenia

74,00 zł

P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT

143,00 zł

P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia

143,00 zł

P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, elastaza,
katepsyna G, BPI, laktoferyna)

211,00 zł

P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)

130,00 zł

Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB)

315,00 zł

P-ciała p/neuronalne metodą blotu

237,00 zł

P-ciała p/neuronalne metodą IFT

137,00 zł

P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I

286,00 zł

P-ciała p/antygenom jajnika

130,00 zł

P-ciała p/płytkowe (metoda enzymatyczna MAIPA)

861,00 zł

P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT)

550,00 zł

P-ciała p/akwaporynie 4

179,00 zł

P-ciała p/retikulinowe ARA - IgA, IgG

221,00 zł

P-ciała p/retikulinie IgA

143,00 zł

P-ciała p/receptorom acetylocholiny

153,00 zł

P-ciała p/retikulinie IgG

124,00 zł

P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG - panel

625,00 zł

P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu

473,00 zł

P-ciała p/jądrowe Sm

103,00 zł

P-ciała p/mięśniom szkieletowym ASMA

89,00 zł

Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF)

315,00 zł

P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA

105,00 zł

P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3)

65,00 zł

P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab)

80,00 zł

P-ciala p/czynnikom krzepnięcia

142,00 zł

P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF

74,00 zł

P-ciała p/dsDNA-NcX  (ELISA)

74,00 zł

P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA)

95,00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil)

189,00 zł

P-ciała p/endomysium IgA (IIF)

100,00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie (GAF-3X) IgA

127,00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)IgA i IgG

358,00 zł

P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie (GAF-3X) IgG

127,00 zł

P-ciała p/endomysium IgG (IIF)

100,00 zł

P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA

243,00 zł

P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG

224,00 zł

P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG - pakiet

467,00 zł

ENA Profil

116,00 zł

P-ciała p/enterocytom IgG, IgA (IFT)

198,00 zł

P-ciała p/erytropoetynie

209,00 zł

P-ciała p/fosfolipidowe IgG

147,00 zł

P-ciała p/fosfolipidowe IgM

147,00 zł

P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG, IgM

345,00 zł

P-ciała p/komórkom kubkowatym jelita

105,00 zł

P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG

345,00 zł

P-ciała p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM

345,00 zł

P-ciała p/ gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)  IgG

345,00 zł

P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) IgG
IgM

682,00 zł

P-ciała p/gangliozydom (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)  IgM

345,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG

208,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM

208,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG

299,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM

299,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG

389,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM

265,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG

265,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM

284,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG

265,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM

265,00 zł

P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA

95,00 zł

P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG

100,00 zł

P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG i IgM

200,00 zł

P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM

100,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG

299,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM

299,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG

336,00 zł

P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM

299,00 zł

P-ciała p/histonom

87,00 zł

P-ciala p/kompleksowi heparyna-PF4

1 100,00 zł

P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2

132,00 zł

P-ciała p/wyspom trzustki

145,00 zł

Panel jelitowo-żołądkowy IIF

195,00 zł

P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny)

95,00 zł

Antykoagulant tocznia DRVVT

101,00 zł

P-ciała p/laktoferynie w surowicy

205,00 zł

Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia

101,00 zł

P-ciała p/cytolowe LC1

190,00 zł

P-ciała p/komórkom Leydiga IIF

179,00 zł

P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1

97,00 zł

P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF

79,00 zł

P-ciała p/błonie hepatocytów LMA

69,00 zł

P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP)

82,00 zł

P-ciała p/mitochondrialne typ M-2

83,00 zł

P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG

258,00 zł

P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej)

158,00 zł

Panel diagnostyki miastenii

191,00 zł

Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT

210,00 zł

P-ciała p/mielinowemu białku oligodendrocytów

284,00 zł

P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)

197,00 zł

P-ciała blokujące interferon beta

211,00 zł

Panel naczyniowy IIF

221,00 zł

Panel nerkowy IIF

156,00 zł

Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet IIF

168,00 zł

P-ciała p/receptorowi NMDA

315,00 zł

P-ciała p/nukleosomom IgG

100,00 zł

P-ciała p/granulocytarne p-ANCA (MPO)

65,00 zł

Panel antygenów tkankowych - ANA-ANC, AKT-AB, AMA, SMA, LKM, PCA,
A-SERC

368,00 zł

P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA

112,00 zł

P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu

171,00 zł

P-ciała p/błonie podstawnej naskórka (pemphigoid)

105,00 zł

P-ciała p/desmosomom warstwy kolczystej (pemphigus)

105,00 zł

P-ciała p/plemnikowe

150,00 zł

P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1)

158,00 zł

Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień

472,00 zł

P-ciała p/protrombinie IgG

124,00 zł

P-ciala p/protrombinie IgM

124,00 zł

P-ciała p/protrombinie IgG i IgM

228,00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA

95,00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG

95,00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie

189,00 zł

P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm

84,00 zł

P-ciała p/Scl-70

92,00 zł

P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA

91,00 zł

P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP

100,00 zł

P-ciała p/mięśniom gładkim SMA

79,00 zł

P-ciała p/SRP

130,00 zł

P-ciała p/SS-A/Ro

97,00 zł

P-ciała p/SS-B/La

97,00 zł

Panel diagnostyki tocznia

541,00 zł

P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki,
p/komórkom kubkowym jelita

299,00 zł

P-ciała p/tytynie (IB)

294,00 zł

P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC

389,00 zł

P-ciała p/kanałom potasowym VGKC (IIF)

347,00 zł

Panel wątrobowy rozszerzony BLOT

294,00 zł

Panel wątrobowy BLOT

174,00 zł

Panel wątrobowy IIF

158,00 zł

Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA

158,00 zł

Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM, LSP, SLA/LP)

462,00 zł

AFP frakcja L3

289,00 zł

Białko S - 100

147,00 zł

Beta2-mikroglobulina

53,00 zł

Beta2-mikroglobulina w moczu

84,00 zł

CA 50

124,00 zł

Ca 72-4

61,00 zł

Chromogranina A

139,00 zł

Cyfra 21-1

72,00 zł

Des-gamma-karboksy-protrombina

263,00 zł

HE4

90,00 zł

Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej M2-PK

174,00 zł

NSE- neurospecyficzna enolaza

74,00 zł

P-ciała p/białku p-53

252,00 zł

Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika - ROMA

152,00 zł

Antygen SCC

96,00 zł

TNF-alfa

132,00 zł

Polipeptydowy antygen tkankowy TPA

114,00 zł

Specyficzny polipeptyd tkankowy TPS

129,00 zł

Wazoaktywny polipeptyd jelitowy

210,00 zł

P-ciała p/Coxackie B

168,00 zł

P-ciała p/Adenowirusom

287,00 zł

P-ciała p/Adenovirusom IgA

174,00 zł

P-ciała p/Adenovirusom IgG

174,00 zł

P-ciała p/Adenowirusom IgM

174,00 zł

P-ciała p/HAV IgG

57,00 zł

P-ciała p/HAV IgM

57,00 zł

P-ciała p/HAV total

57,00 zł

P-ciała p/HBc IgM

58,00 zł

P-ciała p/HBe

67,00 zł

P-ciała p/HCV met. RIBA

320,00 zł

P-ciała anty-HDV (anty-delta)

431,00 zł

P-ciała p/HIV1/HIV2 met. Western Blot

375,00 zł

P-ciała p/Pneumocystis jiroveci  APCA

116,00 zł

P-ciała p/grzybicze (aspergilloza)

84,00 zł

P-ciała p/wirusowi parvo B19 IgM met. Western blot

384,00 zł

P-ciała p/Babesia IgG  (IIF)

347,00 zł

P-ciała p/bąblowcowe IgG

185,00 zł

P-ciała p/bąblowcowe IgG met. Western blot

389,00 zł

P-ciała p/Bartonella sp.

359,00 zł

P-ciała p/Bartonella henselae IgG

158,00 zł

P-ciała p/Bartonella henselae IgM

158,00 zł

P-ciała p/Bartonella quintana

336,00 zł

P-ciała p/Bartonella quintana IgG

168,00 zł

P-ciała p/Bartonella quintana IgM

168,00 zł

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierajace przeciwciała p.
Borrelia burgdorferi IgG

304,00 zł

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierajace przeciwciała p.
Borrelia burgdorferi IgM

304,00 zł

P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead)

210,00 zł

P-ciała p/Candida albicans IgA

95,00 zł

P-ciała p/Candida albicans IgG

95,00 zł

P-ciała p/Candida albicans IgM

95,00 zł

P-ciała p/Candida

231,00 zł

Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae

114,00 zł

P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA

100,00 zł

P-ciała p/Chlamydia psittaci IgG

321,00 zł

P-ciała p/Chlamydia psittaci IgM

321,00 zł

P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA

107,00 zł

P-ciała p/CMV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym

74,00 zł

P-ciala p/CMV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym

74,00 zł

P-ciała p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG)

403,00 zł

P-ciała p/Coxsackie A16

231,00 zł

P-ciała p/Coxsackie A7

315,00 zł

Antygen Cryptococcus neoformans

84,00 zł

P-ciała p/wirusowi dengi IgG (gorączka denga)

574,00 zł

P-ciała p/wirusowi dengi IgM (gorączka denga)

574,00 zł

Widala odczyn - Dury i Paradury

421,00 zł

P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV

110,00 zł

P-ciała p/ EBV-EA  IgG

126,00 zł

P-ciała p/EBV IgG

110,00 zł

P-ciała p/EBV IgM

100,00 zł

P-ciała p/EBV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym

110,00 zł

P-ciala p/Ehrlichia / Anaplasma phagocytophilum  IgG i IgM

289,00 zł

P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgG

144,00 zł

P-ciała p/enterowirusom IgA

90,00 zł

P-ciała p/enterowirusom IgG

105,00 zł

P-ciała p/enterowirusom IgM

105,00 zł

Badanie serologiczne w kier. płuca farmera

268,00 zł

P-ciała p/filaria

158,00 zł

P-ciała p/Francisella tulerensis IgG i IgM

184,00 zł

FTA-ABS

56,00 zł

FTA ilościowo

53,00 zł

P-ciała p/gliście ludzkiej IgG

75,00 zł

Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.

132,00 zł

Serodiagnostyka grypy

142,00 zł

Grypa A IgA

137,00 zł

Grypa A IgG

116,00 zł

Grypa A i B  - szybkie testy

74,00 zł

Grypa B IgA

137,00 zł

Grypa B IgG

116,00 zł

P-ciała p/hemaglutyninowe w kierunku wirusa grypy A (H1N1, H3N2) i B

368,00 zł

Antygen HBe

69,00 zł

Antygen HBs ilościowo

95,00 zł

Antygen HBs - test potwierdzenia

60,00 zł

P-ciała p/Helicobacter pylori IgA

76,00 zł

Helicobacter pylori - antygen w kale

75,00 zł

Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot

221,00 zł

P-ciała p/wirusowi zapalenia wątroby typu E IgG i IgM metodą Western
Blot

630,00 zł

P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG

179,00 zł

P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM

158,00 zł

P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 8 IgG

224,00 zł

P-ciała p/hialuronidazie paciorkowców

64,00 zł

P-ciała p/Histoplasma spp.

85,00 zł

HIV-1 lekooporność

1 570,00 zł

HIV-1 subtypowanie

1 707,00 zł

Badanie serologiczne w kierunku choroby hodowców ptaków

126,00 zł

P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym

126,00 zł

P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym

126,00 zł

P-ciała p/wirusowi ludzkiej białaczki T-komórkowej HTLV I/II

98,00 zł

P-ciała p/Hantawirus

336,00 zł

P-ciała p/wirusowi kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG (TBE)

105,00 zł

P-ciała p/wirusowi kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM (TBE)

105,00 zł

P-ciała p/Giardia lamblia IgG (IIF)

189,00 zł

Antygen Legionella pneumophila

105,00 zł

P-ciała p/Legionella pneumophila IgA

263,00 zł

P-ciała p/Legionella pneumophila IgG

179,00 zł

P-ciała p/Legionella pneumophila IgM

179,00 zł

P-ciała p/Leptospira

66,00 zł

P-ciała p/Listeria monocytogenes

85,00 zł

LTT - panel Borrelia

600,00 zł

Candida albicans LTT

525,00 zł

Chlamydia trachomatis LTT

525,00 zł

Chlamydia pneumoniae LTT

525,00 zł

CMV LTT

525,00 zł

EBV LTT

525,00 zł

Grzyby pleśniowe LTT

525,00 zł

Helicobacter pylori LTT

525,00 zł

HSV1 LTT

525,00 zł

HSV 2 LTT

525,00 zł

Wirus ospy wietrznej VZV LTT

525,00 zł

Yersinia LTT

525,00 zł

P-ciała p/Plasmodium falciparum (zarodziec malarii)

228,00 zł

Rozmaz krwi (gruba kropla) w kierunku malarii

188,00 zł

Antygen mannanowy Candida sp.

105,00 zł

P-ciała p/motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)

179,00 zł

P-ciała p/wirusowi świnki IgG

95,00 zł

P-ciała p/wirusowi świnki IgM

95,00 zł

P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA

53,00 zł

P-ciała p/wirusowi odry IgM

95,00 zł

Serodiagnostyka paragrypy

310,00 zł

P-ciała p/wirusowi parvo IgG

129,00 zł

P-ciała p/wirusowi parvo IgM

129,00 zł

P-ciała p/Poliowirus typu I i III  (poliomyelitis)

231,00 zł

QuantiFERON - TB Gold Plus

251,00 zł

P-ciała p/Rickettsia IIF

562,00 zł

P-ciała p/Rikettsja IgG

754,00 zł

P-ciała p/RSV IgA

108,00 zł

P-ciała p/RSV IgG

108,00 zł

P-ciała p/RSV IgM

108,00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA

107,00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG, IgM)

311,00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG

107,00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae ASCA (IIF)

168,00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM

107,00 zł

P-ciała p/Salmonella

200,00 zł

P-ciała p/Schistosoma mansoni IgG

420,00 zł

Antygeny Streptococcus grupy A

69,00 zł

Antygen Streptococcus pneumoniae

150,00 zł

P-ciała p/DN-azie B Streptococcus grupy A (anty-streptodornaza B)

383,00 zł

P-ciała p/tęgoryjcowi dwunastnicy

276,00 zł

P-ciała p/Cl. tetani (tężec)

315,00 zł

P-ciała p/Toxoplasma gondii IgA

95,00 zł

Toxocara canis IgG - awidność

368,00 zł

P-ciała p/Toxocara canis IgG

66,00 zł

Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA

51,00 zł

P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady) metodą Western Blot

284,00 zł

P-ciała p/Trichinella spiralis IgG

142,00 zł

P-ciała p/Trichinella spiralis IgG i IgM metodą Western Blot

441,00 zł

P-ciała p/Ureaplasma urealiticum

75,00 zł

Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA jakościowo

473,00 zł

P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG (metoda Western blot)

322,00 zł

P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG

242,00 zł

P-ciała p/Strongyloides (węgorek)

131,00 zł

P-ciała p/wirusowi Zachodniego Nilu IgG i IgM

231,00 zł

P-ciała p/wirusowi wścieklizny

158,00 zł

P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgA

174,00 zł

P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG

174,00 zł

P-ciała p/serotypom Yersinia sp. (IgA, IgG, IgM)

237,00 zł

P-ciała p/wirusowi żółtej febry

241,00 zł

Arsen w moczu

168,00 zł

Arsen

168,00 zł

Chrom

154,00 zł

Chrom w moczu

187,00 zł

Miedź

74,00 zł

Miedź wydalanie

100,00 zł

Miedź w moczu

95,00 zł

Fluorki w moczu

158,00 zł

Fluorki w surowicy

84,00 zł

Glin

154,00 zł

Rtęć

154,00 zł

Rtęć w moczu

158,00 zł

Jod

294,00 zł

Jod w moczu

315,00 zł

Kadm

154,00 zł

Kobalt

160,00 zł

Kobalt w moczu

242,00 zł

Lit

28,00 zł

Mangan

154,00 zł

Mangan w moczu

201,00 zł

Molibden

158,00 zł

Nikiel

179,00 zł

Ołów

104,00 zł

Ołów w moczu

154,00 zł

Selen

158,00 zł

Krzem

132,00 zł

Tal we krwi

201,00 zł

Tal w moczu

177,00 zł

Cynk

72,00 zł

Cynk w moczu

104,00 zł

6-tioguanina w erytrocytach

294,00 zł

Acodin (dextromethorphan)

187,00 zł

Allopurinol

187,00 zł

Amantadyna

187,00 zł

Amfetamina w moczu

39,00 zł

Amfetamina w moczu ilościowo

183,00 zł

Amikacyna (Biodacyna)

95,00 zł

Amitryptylina w surowicy ilościowo

194,00 zł

Anticol

187,00 zł

Atropina

187,00 zł

Barbiturany w moczu

52,00 zł

Barbiturany w surowicy

126,00 zł

Benzodiazepina w moczu

50,00 zł

Benzodiazepina

58,00 zł

Chlorprotiksen w moczu jakościowo

299,00 zł

Hydrochlorotiazyd

299,00 zł

Chlorprotiksen

299,00 zł

Clonazepam

245,00 zł

Cordaron (amiodaron)

231,00 zł

Cyklofosfamid

219,00 zł

Cyklosporyna

116,00 zł

Cyproteron

153,00 zł

Digoksyna

69,00 zł

Doxepin

219,00 zł

Etosuximid (Ronton)

231,00 zł

Alkohol etylowy

38,00 zł

Everolimus (afinitor)

252,00 zł

Fenotiozyny w moczu

137,00 zł

Fenol w moczu

116,00 zł

Fenobarbital

138,00 zł

Pochodne fenotiazyny

60,00 zł

Fenytoina

55,00 zł

Fluoksetyna (Prozac) w moczu

280,00 zł

Flupentixol

299,00 zł

Fluvoxamin

299,00 zł

Gentamycyna

116,00 zł

Alkohol glikolowy w moczu

195,00 zł

Alkohol glikolowy (met. kolorymetryczna)

200,00 zł

Hydroksyzyna w moczu jakościowo

150,00 zł

Ibuprofen

260,00 zł

Interferon-gamma

284,00 zł

Imipramina

220,00 zł

Karbamazepina

49,00 zł

Karbamazepina w moczu

184,00 zł

Klozapina (norklozapina)

284,00 zł

Kofeina w surowicy

219,00 zł

Kokaina i metabolity w moczu

41,00 zł

Kokaina w moczu ilościowo

184,00 zł

Kotynina w moczu

252,00 zł

Kwas trójchlorooctowy  TCA w moczu

133,00 zł

Kwas walproinowy

69,00 zł

Lamotrygina

347,00 zł

Leflunomid

294,00 zł

Levetiracetam (Keppra)

270,00 zł

Melatonina (metabolit) w moczu

235,00 zł

Melatonina

210,00 zł

Melperon

187,00 zł

Metadon - metabolity w moczu

41,00 zł

Metamfetamina w moczu

98,00 zł

Metylohistamina

351,00 zł

Metoprolol w moczu

165,00 zł

Mianseryna w moczu

299,00 zł

Mitotan

357,00 zł

Kwas metylomalonowy

258,00 zł

Metotreksat

152,00 zł

Kwas mykofenolowy

268,00 zł

Profil narkotykowy w surowicy

242,00 zł

Profil narkotykowy w moczu - test przesiewowy

74,00 zł

Neopteryna

231,00 zł

Nifedypina

184,00 zł

Nortryptylina

134,00 zł

Novalgin

132,00 zł

Opiaty w moczu

52,00 zł

Alkaloidy opium w moczu (jakościowo)

121,00 zł

Oxcarbazepin

224,00 zł

Paracetamol

127,00 zł

Paroxetin

187,00 zł

Phencyclidyna w moczu

90,00 zł

Propafenon

221,00 zł

Propranolol w surowicy ilościowo

190,00 zł

Prymidon (Mizodin)

221,00 zł

Koenzym Q10

192,00 zł

Salicylany

84,00 zł

Sirolimus (Rapamycyna)

271,00 zł

Skopolamina

234,00 zł

Trójcykliczne antydepresanty

221,00 zł

Teofilina

219,00 zł

Kanabinole (THC)

56,00 zł

Tiopental

347,00 zł

Topiramat

273,00 zł

Tramal (chlorowodorek tramadolu) w moczu

194,00 zł

Tramal  (chlorowodorek tramadolu) w surowicy

234,00 zł

Wankomycyna

136,00 zł

7-dehydrocholesterol

231,00 zł

Witamina B1

132,00 zł

Witamina B6

134,00 zł

Beta-karoten

178,00 zł

Witamina A

132,00 zł

Witamina A+E

168,00 zł

Witamina B13 (kwas orotowy)

230,00 zł

Witamina B2

129,00 zł

Witamina B3 (niacyna)

263,00 zł

Witamina C

142,00 zł

Witamina E

142,00 zł

Witamina H (biotyna)

221,00 zł

Witamina K1

307,00 zł

Od.precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych

350,00 zł

Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci

240,00 zł

Penicylina C10

95,00 zł

Amoxycylina C204

95,00 zł

Dermatophagoides pteronyssinus D1

35,00 zł

Dermatophagoides farinae D2

35,00 zł

Roztocze Acarus siro D70

53,00 zł

Lepidoglyphus destructor D71

53,00 zł

Tyrophagus putrecentiae (roztocze) D72

53,00 zł

Kot sierść E1

35,00 zł

Kanarek odchody E18

55,00 zł

Pies sierść i naskórek E2

35,00 zł

Kanarek pióra E201

53,00 zł

Tchórzofretka nabłonek E217

53,00 zł

Koń nabłonek E3

53,00 zł

Bydło naskórek E4

53,00 zł

Pies łupież E5

53,00 zł

Świnka morska naskórek E6

35,00 zł

Pióra gęsi E70

53,00 zł

Mysz białko moczu E72

65,00 zł

Szczur białko moczu E74

53,00 zł

Papużka falista pióra E78

53,00 zł

Koza nabłonek E80

53,00 zł

Królik nabłonek E82

35,00 zł

Chomik nabłonek E84

35,00 zł

Pióra kaczki E86

67,00 zł

Szczur nabłonek E87

53,00 zł

Mysz nabłonek E88

53,00 zł

Szynszyla nabłonek i sierść E98

95,00 zł

Mieszanka nabłonków EX1

53,00 zł

Mieszanka pierza EX71

53,00 zł

Białko jaja kurzego F1

35,00 zł

Ziarno sezamu F10

53,00 zł

Czekolada F105

53,00 zł

Mąka gryczana F11

53,00 zł

Groch F12

53,00 zł

Orzech ziemny F13

35,00 zł

Soja F14

35,00 zł

Fasola biała F15

53,00 zł

Malina F156

53,00 zł

Mleko gotowane F169

53,00 zł

Orzech laskowy F17

35,00 zł

Orzech brazylijski F18

53,00 zł

Mleko krowie F2

35,00 zł

Migdały F20

53,00 zł

Orzech pistacjowy

53,00 zł

Cytryna F208

53,00 zł

Ananas F210

53,00 zł

Kapusta F216

53,00 zł

Kawa F221

53,00 zł

Dynia F225

53,00 zł

Krab F23

53,00 zł

Ovalbumin F232

65,00 zł

Wanilia F234

105,00 zł

Krewetki F24

53,00 zł

Ogórek F244

53,00 zł

Pomidor F25

35,00 zł

Jogurt F250

121,00 zł

Jajo F252

53,00 zł

Orzech włoski F256

35,00 zł

Wieprzowina F26

53,00 zł

Brokuły F260

53,00 zł

Wołowina F27

35,00 zł

Imbir F270

53,00 zł

Koper włoski F276

105,00 zł

Mięso indyka F284

53,00 zł

Ostrygi F290

53,00 zł

Dorsz F3

35,00 zł

Mleko kozie F300

49,00 zł

Mandarynka/klementynka F302

53,00 zł

Marchew F31

35,00 zł

Burak ćwikłowy F319

53,00 zł

Czerwona porzeczka F322

53,00 zł

Pomarańcza F33

35,00 zł

Siemię lniane F333

55,00 zł

Ziemniak F35

53,00 zł

Orzech kokosowy F36

53,00 zł

Mąka pszenna F4

35,00 zł

Tuńczyk F40

53,00 zł

Łosoś F41

53,00 zł

Truskawka F44

35,00 zł

Drożdże piekarnicze F45

53,00 zł

Papryka F46

53,00 zł

Czosnek F47

53,00 zł

Cebula F48

53,00 zł

Jabłko F49

35,00 zł

Mąka żytnia F5

35,00 zł

Winogrona F50

53,00 zł

Mąka jęczmienna F6

53,00 zł

Mąka owsiana F7

53,00 zł

Żółtko jaja kurzego F75

35,00 zł

Alfa-laktoalbumina F76

53,00 zł

Beta-laktoglobulina  F77

35,00 zł

Kazeina F78

35,00 zł

Gluten F79

35,00 zł

Kukurydza F8

35,00 zł

Ser typu cheddar F81

95,00 zł

Mięso kurczaka F83

35,00 zł

Kiwi F84

53,00 zł

Seler F85

35,00 zł

Pietruszka F86

97,00 zł

Musztarda/gorczyca F89

97,00 zł

Ryż F9

35,00 zł

Banan F92

35,00 zł

Kakao F93

35,00 zł

Gruszka F94

53,00 zł

Brzoskwinia F95

53,00 zł

Mieszanka orzechów FX1

53,00 zł

Mieszanka warzyw FX13

53,00 zł

Mieszanka warzyw FX14

53,00 zł

Mieszanka owoców FX15

53,00 zł

Mieszanka owoców FX16

53,00 zł

Ryby/skorupiaki FX2

53,00 zł

Mieszanka zbóż FX20

53,00 zł

Owoce mieszane FX30

53,00 zł

Mieszanka pokarmowa FX5

53,00 zł

Tomka wonna G1

53,00 zł

Żyto G12

35,00 zł

Pszenica pyłek G15

53,00 zł

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) G3

35,00 zł

Kostrzewa łąkowa G4

53,00 zł

Życica trwała (rajgrass) G5

53,00 zł

Tymotka G6

35,00 zł

Trzcina pospolita G7

58,00 zł

Wiechlina łąkowa g8

35,00 zł

Od. precypitacyjny w kierunku grzybic płuc"G"

240,00 zł

Mieszanka traw wczesnych GX1

53,00 zł

Trawy mieszane późnokwitnące GX2

53,00 zł

Mieszanka traw późnych GX4

53,00 zł

Mieszanka kurzu domowego HX2

55,00 zł

Jad pszczoły I1

35,00 zł

Jad szerszenia  (D. maculata) I2

53,00 zł

Jad osy I3

35,00 zł

Jad szerszenia (D. arenaria) I5

53,00 zł

Prusak I6

53,00 zł

Jad komara (ślina) I71

53,00 zł

Ochotka (Chironomus plumosus) I73

65,00 zł

ImuPro BASIC (100)

1 050,00 zł

ImuPro Complete (300)

1 994,00 zł

ImuPro SCREN+ (50)

650,00 zł

Wełna K20

53,00 zł

Isocyanat TDI - HSA K75

97,00 zł

Isocyanat MDI - HSA K76

97,00 zł

Formaldehyd/formalina K80

53,00 zł

Lateks K82

35,00 zł

Ziarno słonecznika K84

97,00 zł

Alergeny 1 LTT

525,00 zł

LTT - Amalgamat

525,00 zł

LTT - Stopy złota

525,00 zł

Ceramika i cementy LTT

525,00 zł

LTT - Combi profil (Dental-Check)

525,00 zł

Gluten LTT

525,00 zł

LTT - Metale implantów

525,00 zł

Leki 1 LTT

525,00 zł

Leki 2 LTT

525,00 zł

Leki 3 LTT

525,00 zł

LTT - Mleko krowie

525,00 zł

Materiał własny LTT

525,00 zł

LTT - Metale

525,00 zł

LTT - produkty spożywcze TOP 25

525,00 zł

LTT - panel tytanowy

525,00 zł

LTT - Tworzywa sztuczne

525,00 zł

Wypełnienie kanałów korzeniowych LTT

525,00 zł

Penicillium notatum  M1

44,00 zł

Rhizopus nigricans M11

53,00 zł

Aureobasidium pullulans M12

97,00 zł

Cladosporium herbarum M2

35,00 zł

Aspergillus fumigatus M3

35,00 zł

Candida albicans M5

35,00 zł

Alternaria alternata M6

35,00 zł

Helminthosporium halodes (pleśnie) M8

105,00 zł

Mieszanka pleśni  MX1

53,00 zł

Mieszanka pleśni MX2

53,00 zł

Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji pokarmowych (swoiste
przeciwciała IgG)

520,00 zł

Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) P1

35,00 zł

Panel atopowy Polycheck (20 alergenów)

179,00 zł

Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD)

96,00 zł

Panel mleko plus gluten Polycheck (5 alergenów + gluten)

96,00 zł

Panel pediatryczny Polycheck (20 alergenów)

179,00 zł

Panel pokarmowy IV Polycheck  (10 alergenów)

96,00 zł

Panel pokarmowy III Polycheck (10 alergenów)

96,00 zł

Panel oddechowy III Polycheck  (10 alergenów)

96,00 zł

Panel pokarmowy Polycheck (20 alergenów)

179,00 zł

Panel wziewny Polycheck (20 alergenów)

179,00 zł

Mak S207

55,00 zł

Pieprz czarny S7

53,00 zł

Stachybotrys atra (chartarum) pleśń czarna IgG

72,00 zł

Wierzba T12

53,00 zł

Topola T14

53,00 zł

Sosna wejmutka T16

53,00 zł

Olcha T2

35,00 zł

Świerk pospolity T201

53,00 zł

Kasztan dziki T203

55,00 zł

Bez czarny pyłek T205

55,00 zł

Lipa T208

60,00 zł

Brzoza T3

35,00 zł

Leszczyna T4

35,00 zł

Buk T5

53,00 zł

Dąb T7

53,00 zł

Mieszanka pyłków drzew wczesnych TX5

53,00 zł

Mieszanka pyłków drzew późnych TX6

53,00 zł

Mieszanka pyłków drzew TX9

53,00 zł

Ambrozja bylicolistna W1

45,00 zł

Komosa biala W10

53,00 zł

Pokrzywa W20

45,00 zł

Rzepak (pyłek kwiatowy) W203

45,00 zł

Bylica pospolita W6

35,00 zł

Mniszek lekarski W8

55,00 zł

Babka lancetowata W9

35,00 zł

Mieszanka chwastów WX1

53,00 zł

Mieszanka ziela WX3

53,00 zł

Zestaw atopowy (20 alergenów)

179,00 zł

Zestaw inhalacyjny (20 alergenów)

179,00 zł

Zestaw inhalacyjny - alergeny domowe (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw inhalacyjny - drzewa (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw inhalacyjny - trawy i chwasty (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw inhalacyjny - zwierzęta (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła)

75,00 zł

Zestaw jadów owadów (3 alergeny)

108,00 zł

Zestaw pokarmowy (20 alergenów)

179,00 zł

Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów)

179,00 zł

Zestaw pokarmowy - mąka i mięso (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw pokarmowy - nabiał i orzechy (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw pokarmowy - owoce (10 alergenów)

137,00 zł

Zestaw pediatryczny (27 alergenów)

179,00 zł

Zestaw pokarmowy - warzywa (10 alergenów)

137,00 zł

Fruktozamina

32,00 zł

Glukagon

177,00 zł

Mleczany

42,00 zł

Peptyd C

67,00 zł

Kwas pirogronowy

126,00 zł

Proinsulina

161,00 zł

ALP izoenzym kostny

74,00 zł

B-CrossLaps (CTX)

176,00 zł

Hydroksyprolina

126,00 zł

C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)

183,00 zł

Kalcytonina

86,00 zł

N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX)

200,00 zł

Osteokalcyna

111,00 zł

Peptyd prokolagenu typu III

318,00 zł

Enzym konwertujacy angiotensyne (ACE)

116,00 zł

Angiotensyna II

207,00 zł

Apolipoproteina AI

48,00 zł

Apolipoproteina B

58,00 zł

Apolipoproteina E

75,00 zł

Aktywność reninowa osocza

179,00 zł

NT-proBNP

137,00 zł

Chelatacja

0,00 zł

CK izoenzymy

138,00 zł

Homocysteina (HOMOCYST-A)

99,00 zł

Katecholaminy w moczu

160,00 zł

Kwas homowanilinomigdałowy (HVA)

121,00 zł

Kwas wanilinomigdałowy VMA

116,00 zł

Lipoproteiny, rozdział w surowicy

121,00 zł

Lipoproteina - a

58,00 zł

Lipoproteina - X

132,00 zł

Metanefryna

224,00 zł

Metanefryna w moczu

163,00 zł

Metoksykatecholaminy

210,00 zł

Mioglobina

76,00 zł

Renina

132,00 zł

Troponina I

39,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników
(BRCA1-6 mutacji) + (BRCA2-2 mutacje)

368,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników
(BRCA1-4 mutacje)

242,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników
(BRCA1-6 mutacji)

315,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty (BRCA1-
2 mutacje) + (CHEK2-2 mutacje) + (NBS1-1 mutacja)

368,00 zł

Test predyspozycji genetycznych do hemochromatozy (5 mutacji genu
HFE)

494,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (i innych spondyloartropatii) -  HLA-B27

252,00 zł

Genetyczny test przesiewowy w kierunku HLA-B*57, w tym allelu B*57:01
związanego ze zwiększonym ryzykiem nadwrażliwości na abakawir

501,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6

294,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu zależnego od estrogenów /HTGR/ (BRCA1- 3 mutacje) + (CHEK2-1 mutacja)

494,00 zł

Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia
(c.1601G>A / p.Arg534Gln)

242,00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu
protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V)

484,00 zł

Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A)

242,00 zł

Alfa2-makroglobulina

95,00 zł

Alfa 1-kwaśna glikoproteina

45,00 zł

Deaminaza adenozyny

570,00 zł

Deaminaza adenozyny w płynie z jamy opłucnej

570,00 zł

Kwas delta-aminolewulinowy ALA

138,00 zł

Aldolaza

90,00 zł

Alfa-1-antytrypsyna

76,00 zł

Alfa1-antytrypsyna w kale

84,00 zł

ALP izoenzymy

151,00 zł

Profil aminokwasów

389,00 zł

Profil aminokwasów w moczu

389,00 zł

Amylaza izoenzymy

126,00 zł

D-arabinitol

177,00 zł

Arylosulfataza

135,00 zł

Beta 2 - transferyna

179,00 zł

Białko Tau

441,00 zł

Biotynidaza

224,00 zł

CDT - transferyna desialowana

168,00 zł

Ceruloplazmina

59,00 zł

Chitotriozydaza

273,00 zł

Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach

36,00 zł

Cystatyna C

105,00 zł

Cytryniany w moczu

90,00 zł

Diaminooksydaza (DAO) - aktywność (badanie w kierunku nietolerancji
histaminy)

179,00 zł

Eozynofilowe białko kationowe ECP

194,00 zł

Elastaza w kale

147,00 zł

Elastaza w surowicy

221,00 zł

Eozynofile w wymazie z nosa

42,00 zł

FibroMax - pełne badanie

762,00 zł

Fibronektyna

126,00 zł

FibroTest - pełne badanie

613,00 zł

Pakiet do testu PAPP-A wg FMF

480,00 zł

Glikozaminoglikany

220,00 zł

Galaktoza w moczu

63,00 zł

Galaktoza

69,00 zł

GLDH

27,00 zł

Glukoza (wyciek z nosa/ucha)

27,00 zł

Glutation

167,00 zł

Izomeraza glukozofosforanowa

526,00 zł

Haptoglobina

58,00 zł

Dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa

27,00 zł

Heksokinaza

310,00 zł

Kwas hialuronowy

200,00 zł

Alfa-iduronidaza

472,00 zł

Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna

470,00 zł

Kalprotektyna

162,00 zł

Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)

126,00 zł

Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe

248,00 zł

Kwas homogentyzynowy

168,00 zł

Kwas hipurowy

138,00 zł

Kwas beta-hydroksymasłowy

93,00 zł

Kwasy organiczne

362,00 zł

Kwas sjalowy

127,00 zł

Kwas szczawiowy w moczu

252,00 zł

Kwasy żółciowe

71,00 zł

Laktoferyna w kale

189,00 zł

Leucyloaminopeptydaza

53,00 zł

Lizozym (muramidaza)

58,00 zł

L-karnityna wolna w moczu

238,00 zł

L-karnityna wolna

279,00 zł

L-karnityna

279,00 zł

Makroamylaza rozdział chromatograficzny

363,00 zł

Makro-AST

462,00 zł

P-ciała p/białku zasadowemu mieliny

303,00 zł

Dialdehyd malonowy

252,00 zł

Magnez w erytrocytach

167,00 zł

Metalotioneina MT

250,00 zł

Mukopolisacharydy w moczu

242,00 zł

N-acetyloglukozaminidaza w moczu

93,00 zł

Normetanefryna

230,00 zł

Osmolalność krwi

34,00 zł

Osmolalność moczu

39,00 zł

Fosfataza kwaśna sterczowa PAP

28,00 zł

Porfobilinogen PBG

177,00 zł

Deaminaza porfobilinogenu PBG-D

94,00 zł

Fosfofruktokinaza

563,00 zł

Łożyskowy czynnik wzrostu PLGF

221,00 zł

Kinaza pirogronianowa

380,00 zł

Porfiryny całkowite

158,00 zł

Elektroforeza białek w moczu

105,00 zł

Elektroforeza białek w PMR

74,00 zł

Bialko wiążące retinol RBP w moczu

73,00 zł

Reduktaza methemoglobiny

305,00 zł

Białko amyloidu A

79,00 zł

Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa-1 sFlt-1

273,00 zł

Dysmutaza ponadtlenkowa

97,00 zł

TBG (białko wiążące tyroksynę)

113,00 zł

Test Potrójny

328,00 zł

Metylotransferaza tiopurynowa

303,00 zł

Transferyna - izoformy

210,00 zł

Rozpuszczalny receptor transferyny

79,00 zł

Tryptaza

184,00 zł

Uroporfiryny - wydalanie

182,00 zł

Urydylotransferaza heksozo (galaktozo) -1-fosforan

500,00 zł

Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe

687,00 zł

Kwasy tłuszczowe wolne

72,00 zł

Zonulina w kale

336,00 zł

Adenowirus DNA jakościowo

482,00 zł

Anaplasma phagocytophila metodą RT-PCR

747,00 zł

Grzyby pleśniowe Aspergillus metodą nested PCR

350,00 zł

Babesia divergens DNA jakościowo

237,00 zł

Bartonella henselae DNA jakościowo

263,00 zł

Borrelia burgdorferi DNA

220,00 zł

Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis)

768,00 zł

Candida albicans + Candida krusei + Candida glabrata DNA jakościowo

188,00 zł

Chlamydia pneumoniae PCR

473,00 zł

Chlamydia trachomatis DNA jakościowo

210,00 zł

CMV DNA ilościowo

487,00 zł

CMV DNA jakościowo

200,00 zł

EBV DNA ilościowo.

378,00 zł

EBV DNA jakościowo

263,00 zł

Enterowirusy met. PCR (pmr)

709,00 zł

Gardnerella vaginalis + Lactobacillius sp. + Atopobium vaginae DNA
jakościowo

199,00 zł

Grypa A, B, A H1N1 metodą  RT-PCR

582,00 zł

Grypa A H1N1 RT-PCR

644,00 zł

HAV RNA (LC-PCR)

473,00 zł

HBV DNA ilościowo

525,00 zł

HBV DNA jakościowo

231,00 zł

HBV DNA - genotypowanie

1 155,00 zł

HBV DNA ilościowo + lekooporność

1 155,00 zł

HBV DNA jakościowo + lekooporność (YMDD)

987,00 zł

HCV RNA genotypowanie

755,00 zł

HCV RNA ilościowo

578,00 zł

HCV RNA jakościowo

221,00 zł

HDV RNA jakościowo (wirusowe zapalenie wątroby typu D)

907,00 zł

HEV RNA  jakościowo (wirusowe zapalenie wątroby typu E)

1 155,00 zł

HGV RNA jakościowo

667,00 zł

HIV RNA (wiremia)

525,00 zł

HIV-RNA (jakościowo)

473,00 zł

HPV DNA 14 + HSV I/II DNA

356,00 zł

HPV DNA 2 genotypy niskoonkogenne 6, 11 jakościowo

157,00 zł

HPV DNA 4 genotypy (wysokoonkogenne 16 i 18 oraz niskoonkogenne 6 i
11) jakościowo

209,00 zł

HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym

189,00 zł

HSV I/II DNA jakościowo

188,00 zł

Ludzki Herpeswirus typu 6 (HHV-6) DNA

525,00 zł

Ludzki Herpeswirus typu 8 (HHV-8) DNA

584,00 zł

Poliomawirus JCV DNA

472,00 zł

Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy

199,00 zł

Leishmania DNA

992,00 zł

Listeria monocytogenes DNA

652,00 zł

Mycobacterium tuberculosis metodą PCR

532,00 zł

Wirus świnki RNA

504,00 zł

Mycoplasma pneumoniae PCR

441,00 zł

Mycoplasma genitalium DNA jakościowo

189,00 zł

Mycoplasma hominis DNA jakościowo

179,00 zł

Nocardia DNA

1 050,00 zł

Wirus odry RNA

430,00 zł

Paradontoza IDENT A i IDENT B (flora bakteryjna) metodą PCR

630,00 zł

Parvowirus B19 DNA jakościowo

336,00 zł

Pronatal 1G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma
genitalium,  Mycoplasma hominis,  HSV I/II  DNA

589,00 zł

Pronatal 2G Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma
genitalium, Mycoplasma hominis, HPV 14 DNA

528,00 zł

Pronatal 3G - Chlamydia trachomatis, Ureaplasma sp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, HSV I/II, HPV14 DNA

619,00 zł

Wirus różyczki RNA jakościowo

756,00 zł

Toxoplasma gondii DNA jakościowo

368,00 zł

Treponema pallidum DNA

521,00 zł

Trichomonas vaginalis DNA jakościowo

188,00 zł

Toxoplasma w pł. owodniowym met. PCR

403,00 zł

Urogin 1 - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA

304,00 zł

Urogin 2G - Chlamydia trachomatis DNA, Mycoplasma genitalium DNA

304,00 zł

Urogin 3G - Chlamydia trachomatis DNA, Ureaplasma sp. DNA,
Mycoplasma genitalium DNA

409,00 zł

Urogin 4G - Chlamydia trachomatis DNA + Ureaplasma sp. DNA +
Mycoplasma genitalium DNA + Mycoplasma hominis DNA

492,00 zł

Ureaplasma species DNA jakościowo

251,00 zł

Vaginitis 1 - Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Candida  krusei,
Candida glabrata, Gardnerella  vaginalis, Lactobacillus sp. DNA jakościowo

377,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Chlamydia trachomatis DNA

272,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14 + HSV I/II DNA

565,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 16 i 18) ilościowo

314,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6 i 11) + HSV I/II
DNA)

502,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 14

377,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 2 (genotyp 6, 11)

314,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + HPV DNA 4 (genotyp 6, 11, 16, 18)

366,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma hominis DNA

251,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Mycoplasma genitalium DNA

251,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 2 G (HPV14 DNA)

609,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 3 G (HPV14 DNA)

724,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Pronatal 1G

589,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Ureaplasma sp. DNA

251,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 1 (Chlamydia trachomatis DNA,
Ureaplasma sp. DNA)

377,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 2 (Chlamydia trachomatis DNA,
Mycoplasma genitalium DNA)

377,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC + Urogin 3 (Chlamydia trachomatis  DNA,
Ureaplasma sp. DNA, Mycoplasma genitalium DNA)

482,00 zł

Cytologia jednowartstwowa LBC + Urogin 4 (Chlamydia trachomatis DNA
+ Ureaplasma sp. DNA + Mycoplasma genitalium DNA + Mycoplasma hominis DNA)

986,00 zł

Antygeny rozpuszczalne

51,00 zł

Kontrola skuteczności procesu sterylizacji ATTEST 3M

59,00 zł

Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy

90,00 zł

Szybki posiew w kierunku gruźlicy

158,00 zł

Oznaczenie lekowrażliwości Mycobacterium tuberculosis

304,00 zł

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych

46,00 zł

Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta

32,00 zł

Kał - posiew w kierunku Campylobacter

93,00 zł

Kał - posiew w kierunku Clostridioides (Clostridium) difficile

56,00 zł

Ocena stopnia czystości pochwy

32,00 zł

Kał - posiew w kierunku EHEC

116,00 zł

Kał - posiew w kierunku EPEC

70,00 zł

Posiew materiału w kierunku GBS

42,00 zł

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych

40,00 zł

Preparat bezpośredni

35,00 zł

Posiew w kierunku gruźlicy

147,00 zł

Wykrywanie wirusa grypy A i B

58,00 zł

Badanie kału na obecność antygenu GDH oraz toksyny A i B Clostridioides
(Clostridium) difficile

142,00 zł

Posiew materiału w kierunku MRSA

37,00 zł

Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae

42,00 zł

Badanie na obecność nużeńca

37,00 zł

Posiew w kierunku patogenów alarmowych

56,00 zł

Wykrywanie wirusa RSV

58,00 zł

Badanie na obecność świerzbowca

40,00 zł

Posiew biomateriałów

56,00 zł

Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych

56,00 zł

Posiew mleka kobiecego

56,00 zł

Posiew materiału z rany

56,00 zł

Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis

42,00 zł

Posiew treści ropnej

56,00 zł

Posiew substancji leczniczych

56,00 zł

Typowanie serologiczne EHEC

87,00 zł

Typowanie serologiczne EPEC

87,00 zł

Typowanie serologiczne Shigella

87,00 zł

Typowanie serologiczne Salmonella

87,00 zł

Posiew wymazu ze zmian skórnych

46,00 zł

Posiew w kierunku VRE

98,00 zł

Badanie czystości rąk personelu medycznego

42,00 zł

Kał - posiew w kierunku Yersinia

46,00 zł

Badanie w kierunku werotoksycznych szczepów E. coli metodą PCR

741,00 zł

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metodą sedymentacji

42,00 zł

Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL S

59,00 zł

Kontrola skuteczności procesu sterylizacji SPORAL A

59,00 zł

Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni

53,00 zł

Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów

74,00 zł

Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.

69,00 zł

Kał - posiew w kierunku Salmonella i Shigella

48,00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)

175,00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)

62,00 zł

Posiew wymazu z gardła

53,00 zł

Posiew materiału z górnych dróg oddechowych

59,00 zł

Kał - posiew ogólny

59,00 zł

Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat

59,00 zł

Posiew moczu

47,00 zł

Posiew materiału z narządów moczowo-płciowych

59,00 zł

Posiew wymazu z narządu wzroku

59,00 zł

Posiew wymazu ze skóry

59,00 zł

Posiew wymazu z ucha

59,00 zł

Posiew materiału z zatok

59,00 zł

Cytologia jednowarstwowa LBC

157,00 zł

Badanie przeglądowe alloprzeciwciał

35,00 zł

Grupa krwi ABO, Rh

34,00 zł

Krew karta

30,00 zł

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)

37,00 zł

Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych i grupa krwi - konsultacja w
RCKiK

700,00 zł

Bilirubina całkowita

13,00 zł

Cholesterol całkowity

12,00 zł

Glukoza

11,00 zł

Potas w moczu

12,00 zł

AST

11,00 zł

Amylaza

15,00 zł

Amylaza w moczu

14,00 zł

Morfologia analizator 5 diff

17,00 zł

Wapń

11,00 zł

Żelazo

12,00 zł

Kreatynina

11,00 zł

GGT

11,00 zł

LDH

13,00 zł

Fosfataza alkaliczna ALP

12,00 zł

Chlorki

11,00 zł

Glukoza w moczu

11,00 zł

Potas

12,00 zł

Sód

11,00 zł

OB

8,00 zł

Test tolerancji glukozy (50g - 0, 1h)

24,00 zł

Test tolerancji glukozy (75g - 0, 2h)

24,00 zł

Cytologia ginekologiczna

32,00 zł

Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h, 2h)

35,00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) -
3 próbki

189,00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) -
1 próbka

63,00 zł

Rozmaz mikroskopowy

14,00 zł

Badanie histopatologiczne (za bloczek)

64,00 zł

Badanie histopatologiczne (za bloczek) CITO

100,00 zł

Badanie cytologii ginekologicznej

40,00 zł

Badanie cytologii ginekologicznej, CITO

56,00 zł

Badanie cytologiczne płynów z jam ciała, jedno badanie

70,00 zł

Cytologia płynna LBC

120,00 zł

Badanie materiału uzyskanego w wyniku biopsji cienkoigłowej

140,00 zł

Badanie materiału uzyskanego w wyniku biopsji gruboigłowej.

64,00 zł

Dodatkowe barwienie istochemiczne

80,00 zł

Badania immunohistochemiczne za jeden odczyn

140,00 zł

Badanie HER2

180,00 zł

Konsultacje

250,00 zł

CINTEC+(p16+Ki67)

350,00 zł

HPV screening + genotypowanie

330,00 zł

* dokładna kwota zostanie przekazana np. po ocenie przez lekarza zakresu zabiegu.

Zalącznik 2

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Okres obowiązywania opłat

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1

1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia)

1 strona kopii albo wydruku- 0,00007

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia)

1.06.2023- 31.08.2023

7124,26 zł 2

14,24 zł

0,49 zł

2,84 zł

1.03.2023- 31.05.2023

6733,49 zł 3

13,46 zł

0,47 zł

2,69 zł

Administratorem danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce plików cookies, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja).
Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadzasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce plików cookies. Możesz również nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
Formularz kontaktowy
Klikając na "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptujesz warunki polityki prywatności umowy użytkownika umowy użytkownika
Превышен лимит запросов. Попробуйте через 5 мин.

Pliki cookie - szczegóły

Cookies systemowe
Cookies systemowe są niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji tej strony – formularzy zgłoszeniowych, ocen artykułów itp. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych
Funkcjonalne pliki cookies
Marketingowe pliki cookies