+48 800 003 033

Regulamin organizacyjny Wrocław

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

DOCTORPRO WROCLAW

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Rozdział I

Zakres regulacji

§ 1

 1. Niniejszy regulamin organizacyjny (zwany dalej:,, Regulaminem”) DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. (zwana dalej: „DOCTORPRO” lub „Podmiotem”) zawiera zbiór przepisów regulujących wewnętrzne zasady funkcjonowania DOCTORPRO oraz przepisów określających sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Regulamin określa w szczególności:

a) cele i zadania Podmiotu,

b) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

c) rodzaj prowadzonej przez Podmiot działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

d) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

e) strukturę organizacyjną Podmiotu,

f) organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

g) sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi Podmiotu,

h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

i) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

j) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

k) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

§ 2

 1. Podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności leczniczej jest spółka pod firmą DOCTORPRO WROCLAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Warszawa pod numerem KRS: 00001010541, posiadająca numery: NIP: 8992947071, REGON: 524047639.
 2. Spółka prowadzi działalność leczniczą poprzez zakład leczniczy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 618 z póź.zm.) pod nazwą DOCTORPRO WROCLAW (zwane dalej również: ,,DOCTORPRO” lub „Podmiot”) wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego o nr Z-265688-20230823.

§ 3

Podmiot działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z póź.zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 z póź.zm),
 3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z póź.zm.),
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z póź.zm.),
 7. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 8. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 9. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 10. Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego
 11. Niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ II

Miejsce i czas udzielania świadczeń

§ 4

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot jest 50-457 Wrocław, Dąbrowskiego 40.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach: poniedziałek – piątek: 8:00 –20:00, oraz soboty: 8:00 – 20:00.

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Podmiotu

§ 5

 1. Celem Podmiotu jest:

a) podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;

b) podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;

 1. Zadaniem Podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §7 Regulaminu.
 2. Cele i zadania Podmiotu są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych metod profilaktyki i leczenia zdrowia, a także poprzez podnoszenie poziomu świadczonych usług i promocję zdrowia.

§ 6

 1. Zadania określone w Regulaminie wykonywane są przez personel medyczny Podmiotu, posiadający wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.
 2. Pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom norm technicznych, wymaganiom norm sanitarnych oraz standardom określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 3. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

ROZDZIAŁ IV

Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 7

 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym, polegających na diagnozowaniu, leczeniu i pielęgnacji, a także świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w tym:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej

b) wykonywanie badań diagnostycznych;

c) udzielanie świadczeń profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz promocja zdrowia i profilaktyka, w tym prowadzenie szkoleń;

d) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanych specjalnościach;

e) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych odrębnych przepisach;

f) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia oraz organizacjami i stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę i promocję zdrowia.

ROZDZIAŁ

Vprzebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 8

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są:

a) dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

b) z zastosowaniem wyrobów odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych;

c) z należytą starannością;

d) zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

e) z poszanowaniem praw pacjenta;

f) z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu;

 1. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 8, wykonywane są osobiście przez personel lekarski, personel pielęgniarski lub przez inne osoby wykonujące zawód medyczny posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikające z przepisów odrębnych.
 2. Informacje o godzinach i miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach świadczeń, nazwiska lekarzy a także informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych umieszczone są w Podmiocie w miejscach ogólnie dostępnych.
 3. W przypadku Pacjentów małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia woli lub wiedzy związane z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych są składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego oraz z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 9

 1. Podmiot udziela odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 10

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane odpłatnie według aktualnego cennika obowiązującego w DOCTORPRO, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Przed udzieleniem odpłatnego świadczenia Pacjent zostanie poinformowany o kosztach związanych z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi.
 3. Opłaty, o których mowa w niniejszym rozdziale, mogą być wnoszone w formie gotówki lub przy użyciu karty płatniczej.
 4. Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty:

a) udzielane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i charakteru przypadku (pilny albo stabilny);

b) mogą być udzielane bez skierowania od innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

§ 11

 1. Umówienie terminu wizyty pacjenta jest dokonywane przez Pacjenta lub osoby trzecie zarówno osobiście jak i telefonicznie lub on-line po uzyskaniu dostępu do „Systemu rezerwacji wizyt online”.
 2. Termin wizyty ustala się w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z ustalonym harmonogramem pracy.
 3. Pacjenci zgłaszający się do Podmiotu są rejestrowani w kolejności zgłoszenia.
 4. W stanach nagłych, poważnie zagrażających życiu lub zdrowiu Pacjenta, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie.
 5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu wizyty, które uniemożliwiają zachowanie tego terminu, Podmiot w każdy dostępny sposób informuje Pacjenta o zmianie terminu.

§ 12

 1. Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest uprzednia rejestracja w Rejestracji DOCTORPRO, której dokonuje się osobiście, przez przedstawiciela ustawowego lub poprzez opiekuna faktycznego.
 2. W celu uzyskania świadczenia pacjent obowiązany jest okazać swój dokument tożsamości wraz ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymacja szkolna; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia).
 3. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych odpłatnych, w trakcie rejestracji, Pacjent przed wizytą uiszcza w całości obciążającą go należność za świadczenie zdrowotne i otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności.

§ 13

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, po uzyskaniu odpowiedniej informacji w tym zakresie.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjent małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1-3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
 6. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 7. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

§ 14

 1. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami Pacjent zostaje skierowany przez lekarza DOCTORPRO na:

a) konsultację specjalistyczną, co następuje poprzez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz warunkami określonymi przez płatników.

b) leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

ROZDZIAŁ VI

Struktura organizacyjna Podmiotu

§ 15

Strukturę organizacyjną Podmiotu tworzą organy Spółki pod firmą DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz piony, jednostki i komórki organizacyjne zakładu leczniczego pod nazwą DOCTORPRO WROCLAW, a także osoby sprawujące funkcje kierownicze

§ 16

 1. Schemat organizacyjny DOCTORPRO składa się z:

a) Pionu administracyjnego / niemedycznego

b) Pionu medycznego

 1. Strukturę organizacyjną Pionu medycznego Podmiotu tworzy zakład leczniczy DOCTORPRO WROCLAW świadczący ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. W Podmiocie dokonano podziału na następujące jednostki organizacyjne zakładu leczniczego DOCTORPRO WROCLAW:

1. Poradnia Proktologiczna

HC.1.3.3 – 05

HC.4.2.1 – 05

2. Poradnia Urologiczna

HC.1.3.3 – 34

HC.4.2.1 – 34

3. Poradnia Ginekologiczna:

HC.1.3.3 – 29

HC.4.2.1 – 29

4. Poradnia Dermatologiczna:

HC.1.3.3 – 09

5. Poradnia Kardiologiczna:

HC.1.3.3 – 53

HC.4.2.1 – 53

6. Poradnia Endokrynologiczna:

HC.1.3.3 – 44

HC.4.2.1 – 44

HC.1.3.3 – 116

7. Poradnia gastroenterologiczna:

HC.1.3.3 – 47

HC.4.2.1 – 47

8. Pracownia endoskopowa:

HC.1.3.3 – 47

HC.4.2.7 – 47

9. Poradnia Chorób Wewnętrznych:

HC.1.3.3 – 07

10. Pracownia USG:

HC.4.2.1 – 31

11. Punkt Pobrań Materiału do Badań:

HC.4.1 – 10

12. Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy

HC.1.3.3 – 34, 09 ,05, 29, 07, 44, 47, 53

HC.6.3.1 – 34, 09 ,05, 29, 07, 44, 47, 53

13. Poradnia Andrologiczna

HC.1.3.3 – 34

HC.4.2.1 – 34

14. Poradnia Neurologiczna

HC.1.3.3 – 22

HC.4.2.1 – 22

ROZDZIAŁ VII

Sposób kierowania jednostkami

§ 17

 1. W imieniu DOCTORPRO Podmiotem kieruje Dyrektor Podmiotu Leczniczego przy pomocy osób sprawujących funkcje kierownicze, na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub przypisanych do ich stanowisk zakresów obowiązków.
 2. Do zadań Dyrektora Podmiotu Leczniczego należy m.in:

a) kierowanie pracą Podmiotu w zakresie działa Pionu administracyjnego/niemedycznego oraz Pionu medycznego,

b) racjonalne wykorzystywanie środków i materiałów potrzebnych do pracy w Podmiocie,

c) ustalanie zakresów obowiązków podległych bezpośrednio pracowników,

d) zapoznanie podległych pracowników sprawujących funkcje kierownicze z ich stanowiskiem pracy oraz z właściwymi aktami normatywnymi, stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków, a także udzielanie im informacji w tym zakresie,

e) dobór kandydatów do pracy na stanowiska,

f) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników, doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych,

g) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,

h) zgłaszanie do Rejestru Podmiotów Leczniczych zmian danych podlegających rejestracji, i) tworzenie i realizacja polityki jakości.

§ 18

 1. Dyrektor Podmiotu Leczniczego wraz z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub na podstawie przypisanych do ich stanowisk zakresu obowiązków organizuje, nadzoruje i kieruje procesami diagnostyczno-leczniczymi Pacjentów DOCTORPRO.
 2. Do zadań należy m.in.:

a) zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych,

b) nadzór nad właściwym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej,

c) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów dotyczących świadczeń zdrowotnych w ramach Podmiotu,

d) prowadzenie odpraw i szkoleń personelu medycznego w zakresie zadań dotyczących świadczeń zdrowotnych,

e) kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,

f) nadzór nad terminowym i rzetelnym opracowywaniem dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych związanych z udzielaniem w Podmiocie świadczeń zdrowotnych,

g) udział w sympozjach i konferencjach dotyczących zagadnień związanych z zakładami opieki zdrowotnej, trendami w medycynie i promocji zdrowia itp.,

h) nadzór nad bezpieczeństwem medycznym Pacjenta, współpraca z organami kontrolnymi,

i) zapewnienie odpowiedniego do aktualnych wymagań medycyny, obowiązujących standardów, poziomu merytorycznego udzielanych świadczeń; nadzór nad merytoryczną poprawnością udzielanych świadczeń zdrowotnych,

j) odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie Podmiotu pod względem medycznym,

k) nadzorowanie pracy podległego personelu,

l) śledzenie postępów w medycynie i modyfikowanie świadczeń udzielanych do potrzeb Pacjentów,

m) nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przepisami przetwarzaniem dokumentacji medycznej,

n) planowanie i nadzór nad planem zabiegów,

§ 19

 1. Do pozostałych zadań wszystkich osób sprawujących funkcje kierownicze należy:

a) zwiększanie efektywności działania podległej jednostki organizacyjnej,

b) organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej,

c) zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy (sprzęt, aparatura, leki),

d) dobór kandydatów do pracy na podległe stanowiska pracy i rekomendowanie ich kandydatur Dyrektorowi Medycznemu,

e) proponowanie zakresów obowiązków podległych bezpośrednio pracowników.

f) rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu i kwalifikacji pracowników oraz ich obciążanie pracą bieżącą,

g) zapoznanie podległych pracowników z ich stanowiskiem pracy oraz z właściwymi aktami normatywnymi, stosownie do wykonywanych przez nich obowiązków, a także udzielanie im informacji w tym zakresie,

h) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych (instrukcji, regulaminów, procedur) oraz obowiązujących podległych pracowników norm etycznych.

i) nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami oraz dokonywanie oceny jakości ich pracy,

j) inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników, doskonalenie struktury zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej,

k) wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród pracowników,

l) udział w tworzeniu i realizacji polityki jakości

m) udostępnianie dokumentacji medycznej.

ROZDZIAŁ VIII

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki współdziałania tych jednostek i komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu

§ 20

 1. Do wspólnych zadań jednostek i komórek organizacyjnych wszystkich pionów Podmiotu należy w szczególności:

a) inicjowanie działań służących usprawnieniu realizacji zadań Podmiotu;

b) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c) prowadzenie dokumentacji medycznej Pacjentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;

PION ADMINISTRACYJNY / NIEMEDYCZNY

§ 21

 1. Do zadań Pionu administracyjnego / niemedycznego należy bieżące organizacyjne wspieranie działalności DOCTORPRO.
 2. W szczególności do zadań Pionu administracyjnego / niemedycznego należy:

a) prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

b) administrowanie umowami cywilno-prawnymi w zakresie kompetencji działu,

c) zliczanie wynagrodzeń,

d) współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z zakładami pracy,

e) realizowanie czynności kadrowych wobec pracowników DOCTORPRO,

f) wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem ciągłości dostaw środków niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych przez personel medyczny Podmiotu oraz monitorowaniem stanu zapasów.

g) wykonywanie zadań związanych z przechowywaniem dokumentacji Podmiotu.

h) archiwizacja dokumentów.

i) organizacja utrzymania porządku i czystości w DOCTORPRO oraz wywozu nieczystości I odpadków medycznych.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE I PRACOWNIE

§ 22

 1. Do zadań poradni specjalistycznych oraz pracowni należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych, niepodlegającym leczeniu w formach lecznictwa zamkniętego, przez uprawniony personel w poradniach specjalistycznych.
 2. Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej obejmują świadczenia opieki zdrowotnej w dziedzinie danej specjalności. Zadania powyższe są realizowane poprzez:

a) badanie i udzielanie porad lekarskich w gabinecie lekarskim,

b) wykonywanie zabiegów leczniczych ambulatoryjnych,

c) wczesne wykrywanie chorób,

d) badania profilaktyczne,

e) w przypadku merytorycznie uzasadnionej potrzeby konsultacji specjalistycznej, wykonania diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej kierowanie do lekarza specjalisty lub zakładu opieki zdrowotnej, czuwanie nad dalszym przebiegiem leczenia pacjenta, zasięganie informacji, koordynowanie sposobu leczenia,

f) przygotowanie udokumentowanych wniosków o potrzebie leczenia sanatoryjnego,

g) orzecznictwo lekarskie w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ IX

Przebieg oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 32

 1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw Pacjenta.
 3. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

§ 33

 1. Udzielając świadczeń zdrowotnych Podmiot stara się dbać o bezpieczeństwo pacjentów. W przypadku wystąpienia na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego i ustanowienia Rozporządzeniem Rady Ministrów określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, DOCTORPRO może podjąć decyzję o stosowaniu na jej terenie zarówno przez pacjentów jak i personel szpitala określonych środków ochrony osobistej, w tym min. maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos /przyłbic, dezynfekcji rąk przy wejściu do Podmiotu.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Podmiot zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną w ramach obowiązującego prawa, zgodnie z art. 26, art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 35

Jeżeli Lekarz przy badaniu Pacjenta ma uzasadnione podejrzenie, że jego uszkodzenie ciała lub zaburzenia czynności pozostają w związku z popełnieniem przestępstwa, jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić o danym przypadku Policję (997 lub 112).

§ 36

 1. Lekarz w razie stwierdzenia potrzeby wykonania u przyjmowanego Pacjenta zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla Pacjenta jest. obowiązany zażądać od Pacjenta wyrażenia zgody na piśmie na udzielenie takiego świadczenia.
 2. Przed wyrażeniem zgody przez Pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielić Pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego słanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zagłosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 3. Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec Pacjenta małoletniego (poniżej 18 lał), ubezwłasnowolnionego bądź: niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy Pacjent nie ma przedstawiciela lub ody porozumienie się z nim jest niemożliwe - po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.
 4. Jeżeli Pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

§ 37

 1. Świadczenia zdrowotne w zakresie poradni specjalistycznej udzielane są w Poradniach przez lekarzy specjalistów.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach Lekarz specjalista kwalifikuje Pacjenta na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub na leczenie operacyjne.

§ 38

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminach uzgodnionych z osobą dokonującą rejestracji.
 2. Rejestracja Pacjentów jest dokonywana w każdej formie (osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z wykorzystaniem komunikacji udostępnionej na stronie doctorpro.pl, z wyznaczeniem przybliżonej godziny realizacji świadczenia zdrowotnego,

§ 39

 1. Recepcja udziela Pacjentom informacji o:

a) zasadach udzielania świadczeń;

b) sposobie rejestracji;

c) dniach i godzinach przyjęć Lekarzy specjalistów.

ROZDZIAŁ X

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 40

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych DOCTORPRO współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w szczególności poprzez:

a) wykonywanie przez DOCTORPRO świadczeń zdrowotnych na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

b) nawiązywanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą umów o współpracy w zakresie konsultacji, wykonywania badań diagnostycznych, wykonywania świadczeń w rodzaju leczenie ambulatoryjne;

c) informowanie Pacjentów i kierowanie ich do odpowiednich jednostek udzielających niedostępnych w DOCTORPRO świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

 1. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w ust. 1 określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy DOCTORPRO, a tymi podmiotami.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw Pacjenta.
 3. DOCTORPRO udostępnia innym, uprawnionym na podstawie prawa, podmiotom dokumentację medyczną Pacjentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z póź.zm.).
 4. DOCTORPRO prowadzi i udostępnia uprawnionym podmiotom na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z późn. zm.) bazy danych zawierające informacje o:

a) udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej;

b) usługodawcach i pracownikach medycznych;

c) usługobiorcach.

§ 42

Pacjent ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w Podmiocie.

§ 43

Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością DOCTORPRO a w szczególności nie ma prawa samowolnie wykonywać żadnych prac przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i wentylacyjnych.

§ 44

 1. Zabrania się uprawiania przez Pacjentów gier hazardowych oraz palenia tytoniu na terenie DOCTORPRO.
 2. Zabrania się spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających na terenie DOCTORPRO.
 3. Zakazuje się osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających przebywania na terenie DOCTORPRO.

ROZDZIAŁ XI

Dokumentacja medyczna oraz wysokość opłaty za jej udostępnienie

§ 45

Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Podmiotu w formie cyfrowej lub w formie papierowej i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz udostępnia ją zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 46

 1. Wpisu w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.
 2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.
 3. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

§ 47

 1. W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

a) oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych;

b) oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

c) oświadczenie Pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 48

 1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną:

a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta,

b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c) właściwym do spraw zdrowia organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru i kontroli,

d) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

f) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

g) rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

h) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

i) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym, komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

j) Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania,

k) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

l) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań,

m) za zgodą Dyrektora Medycznego zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

n) innym podmiotom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a) do wglądu w siedzibie DOCTORPRO,

b) poprzez sporządzenie z niej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,

c) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta,

d) na informatycznym nośniku danych,

e) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

f) do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć.

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonywane na kliszy, przechowywane przez Podmiot, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w formie elektronicznej.

§ 49

 1. Podmiot udostępnia dokumentację innym podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki.
 2. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

§ 50

 1. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej następuje nieodpłatnie. Za każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych Podmiot pobiera opłatę.
 2. Aktualną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Opłaty, o której mowa w ust. 2, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

ROZDZIAŁ XII

Wnioski i skargi

§ 51

 1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji i funkcjonowania DOCTORPRO, przestrzegania praw Pacjenta, udzielania lub nieudzielania świadczeń medycznych oraz ich jakości czy wykonywania lub niewykonywania działalności leczniczej Pacjent ma prawo składać do następujących osób:

a) Dyrektora Medycznego

b) Dyrektora Placówki

§ 52

 1. Pacjent, w przypadku naruszenia jego praw Pacjenta, ma również prawo do skargi do:

a) Rzecznika Praw Pacjenta,

b) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

d) Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,

e) Rzecznika Praw Obywatelskich. - na zasadach określonych w przepisach o funkcjonowaniu tych podmiotów.

§ 53

 1. Pacjent może złożyć skargę lub wniosek na piśmie za pośrednictwem operatora usług pocztowych, internetowych lub osobiście w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
 2. Skargi i wnioski, w których wnioskodawca nie podał co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Skargi są rozpoznawane na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni.
 4. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzega się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 5. Dyrektor Medyczny przeprowadza okresową analizę skarg i wniosków – z wyłączeniem spraw nie podległych nadzorowi medycznemu.
 6. W sprawach nie podlegających nadzorowi medycznemu skargi rozpatruje zarząd DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O.

§ 54

 1. Świadczeniobiorcom, którym udzielono świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje również prawo do złożenia skargi w zakresie udzielanych świadczeń, w szczególności w przypadku ograniczania dostępności do świadczeń lub w razie złej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Skarga może być wniesiona osobiście przez osobę ubezpieczoną lub przez osobę przez nią upoważnioną, w formie pisemnej, bądź też telefonicznie do:

a) Rzecznika Praw Pacjenta,

b) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

ROZDZIAŁ XIII

Postanowienia końcowe

§ 55

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy oraz wewnętrzne zarządzenia.

§ 56

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników DOCTORPRO, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz na podstawie umów cywilno-prawnych, Pacjentów i osoby Pacjentom towarzyszące.
 2. Zmiany i uzupełnienia do Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco w miarę zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz zmian zachodzących w wyniku obowiązywania nowych przepisów prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Cennik usług
 2. Załącznik nr 2 – Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Okres obowiązywania opłat

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 1 

1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia)

1 strona kopii albo wydruku- 0,00007 

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia)

1.03.2024 - 31.05.2024

7540,36 zł

15,08 zł

0,52 zł

3,01 zł

1.06.2023 - 31.08.2023

7124,26 zł

14,24 zł

0,49 zł

2,84 zł

1.03.2023 - 31.05.2023

6733,49 zł

13,46 zł

0,47 zł

2,69 zł

Administratorem danych osobowych jest DOCTORPRO POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi oraz DOCTORPRO WROCLAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza strona internetowa używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce plików cookies, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja).
Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadzasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce plików cookies. Możesz również nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.
Formularz kontaktowy
Klikając na "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptujesz warunki polityki prywatności umowy użytkownika umowy użytkownika
Превышен лимит запросов. Попробуйте через 5 мин.

Pliki cookie - szczegóły

Cookies systemowe
Cookies systemowe są niezbędne do uruchomienia podstawowych funkcji tej strony – formularzy zgłoszeniowych, ocen artykułów itp. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych
Funkcjonalne pliki cookies
Marketingowe pliki cookies